استانداردهای زیبایی بینی

درباره جراحی های زیبایی صورت به ویژه بینی، بارهاوبارها در روزنامه ها نوشته شده است، در مورد علل گرایش به این اعمال جراحی و استانداردهای لازم برای یک عمل زیبایی بینی نیز بسیار سخن گفته اند.

ملاک های زیبایی در صورت کدام ها هستند؟

دانشمندان و هنرمندان برای صورت تمامی ابنای بشر پنج قسمت را شامل پیشانی، مجموعه چشم و ابرو، بینی، مجموعه لب، دهان و دندان و چانه قایل شده اند. همچنین در روبه رو و نیمرخ در صورت، سطوح و زوایایی را که باعث زیبایی، تناسب و هماهنگی می شود، معین کرده اند و این کار در تمامی نقاشی ها و مجسمه سازی ها به عنوان اصول اساسی مبنا قرار می گیرد. از بعد زیبایی شناختی، صورتی صددرصد زیباست که هرکدام از این پنج قسمت، از نظر تعاریف زیبایی کامل بوده و بین این قسمت ها، هماهنگی باشد. مثلا پیشانی محدب و وسیع با شکل بینی یا لب، دهان و چانه با بینی هماهنگی و تناسب داشته باشد. اگر در صورتی این هماهنگی و تناسب وجود نداشته باشد، بیننده هرقدر هم که معلومات کمی داشته باشد، بدون اندازه گیری این تناسب ها، قضاوت می کند که اجزای این صورت با هم جور نیستند و اگر سطوح و خطوطی که در رخ و نیمرخ تعیین شده با صورت زیبای کامل تفاوت داشته باشد، باز بیننده خودبه خود بدون این اندازه گیری ها، به این زوایای ناقص پی می برد.