افتادگی بینی بعد از عمل

ﻋﻤﻞ زیبایی بینی (راﻳﻨﻮﭘﻼﺳـﺘﻲ ) ﻳﻜـﻲ از ﺷـﺎﻳﻌﺘﺮﻳﻦ اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﻲ زﻳﺒﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎران ﺧﻮاﻫﺎن آن ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻧﻮک ﻣﺜﻠﺚ ﻗﺎﻋﺪه ﺑﻴﻨﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﺮون زدﮔـﻲ را داراﺳﺖ. ﻓﺮم ﻧﻮک ﺑﻴﻨﻲ در ﺗﺄﻣﻴﻦ زﻳﺒـﺎﻳﻲ ﺑﻴﻨـﻲ اﻫﻤﻴـﺖ دارد . ﻳﻜﻲ از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻋﻤﻞ رﻳﻨﻮﭘﻼﺳﺘﻲ ﺣﻔﻆ ﺑﻴﺮون زدﮔﻲ ﻧﻮک ﺑﻴﻨـﻲ و رفع افتادگی بینی اﺳﺖ. ﻫﺪف از ﺟﺮاﺣﻲ ﻧﻮک ﺑﻴﻨﻲ اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻧﻮک ﻣﺸﺨﺺ، ﺑﺎﺛﺒﺎت و دارای ﺑﻴﺮون زدﮔﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ . از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﺳـﺎﭘﻮرت و ﺑﻴﺮون زدﮔﻲ ﻧﻮک ﺑﻴﻨـﻲ در زﻣـﺎن ﺗـﺮﻣﻴﻢ و در دوره ﺑﻌـﺪ از ﻋﻤﻞ زیبایی بینی ﻳﻜﻲ از ﻣﻮارد ﺷﺎﻳﻊ در راﻳﻨﻮﭘﻼﺳﺘﻲ اﺳﺖ.

در تحقاقات انجام شده مشاهده شده است ﻛـﻪ اﻓﺘـﺎدﮔﻲ بینی در ۴ ﺗﺎ ۸ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌـﺪ از ﻋﻤﻞ زیبایی بینی ﺑـﻪ ﺻـﻮرت اﻓﺘـﺎدﮔﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ و در مواردی ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎً ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻧﻮک ﻣﻨﻘﺎری ﺗﻈﺎﻫﺮ ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨـﺪ . افتادگی بینی بعد از عمل ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ جراحان ﻣﺒﺘﺪی اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد اﻣﺎ به ندرت ﺑﺮای ﺟﺮاﺣـﺎن ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ افتادگی بینی بعد از عمل اﺗﻔﺎق می اﻓﺘﺪ و یا شاید اصلا اتفاق نیفتد.

ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ روش برای جلوگیری از افتادگی بینی بعد از عمل اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺑﻴـﺮون زدﮔـی ﻧـﻮک ﺑﻴﻨـی ﺑـﺎ ﻣﺠﻤﻮع ﻃﻮل ﻟﺐ و ﻃﻮل ﺑﻴنی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد.

علت افتادگی بینی بعد از عمل

در عمل زیبایی بینی شکاف عمیق اسکلت استخوانی و غضروفی بینی در اثر برداشتن بیش از اندازه بافت‌های حمایت کننده بینی حالتی ایجاد می‌کند که در آن، بینی از روبه رو مانند عدد هشت به نظر می رسد. این نمای هشت مانند در فاصلة بالایی استخوانی و بخش پایینی غضروفی، موجب دوتکه به نظر رسیدن بینی می‌شود. صاحبان چنین بینی هایی به علت افتادگی بینی بعد از عمل ، گرفتار مشکلات تنفسی هم هستنند، افتادگی بینی در داخل بینی، دریچه داخلی بینی را تنگ می‌کند. جلوگیری از افتادگی بینی ، بسیار بهتر و ساده تر از اصلاح و درمان افتادگی بینی بعد از عمل است. کافی است که حین عمل جراحی زیبایی بینی، اتصالات غضروفی استخوانی اسکلت بینی تا حد ممکن حفظ و در نتیجه از افتادگی بینی بعد از عمل جلوگیری شود.

به این پست امتیاز دهید.
هیچ رای ثبت نشده است