بینی زیبا چه شکلی است؟

بینی می تواند زیبا باشد در حالی که طبیعی هم هست. این دو نباید یکدیگر را نقض کنند. با تغییر شکل بینی می تواند در صورت ایجاد هماهنگی نمود. زیبایی در فرهنگ های مختلف تعابیر گوناگونی دارد. اما امروزه با وجود رسانه های فراگیر، سلایق مردم در تمامی دنیا به هم نزدیک تر شده است و علم جراحی پلاستیک (زیبایی) بینی نیز توانسته استانداردهای علمی پذیرفته شده ای را مشخص کند.  با این وجود در علم جراحی پلاستیک سعی می شود تا حد ممکن نظرات فرد متقاضی جراحی نیز در نظر گرفته شود و خواسته های او نیز تا جایی که با استانداردها منافاتی نداشته باشد لحاظ گردد.

در عمل زیبایی بینی، وظیفه بزرگ جراح، هماهنگ کردن و متناسب کردن بینی با سایر اجزای پنجگانه(پیشانی، مجموعه چشم و ابرو، بینی، مجموعه لب، دهان و دندان و چانه) صورت است.

یک بینی غریبه در وسط صورت، نه تنها منظره بینی را زیبا نمی کند که حالتی بیگانه به صورت می دهد.

باید در عمل زیبایی بینی پنج قسمت(پیشانی، مجموعه چشم و ابرو، بینی، مجموعه لب، دهان و دندان و چانه) را و همچنین سطوح و زوایا را به خوبی مانند مجسمه سازان و نقاشان بشناسیم و بینی را متناسب با آنها عمل کنیم.

پس هر صورت یک بینی مخصوص خود را می خواهد، نه بینی قالبی که تناسبی با دیگر اجزای صورت نداشته باشد.