بینی ضربه خورده

وارد ﺷدن ھر ﺿرﺑﮫ ای ﺑﮫ ﺑﯾنی در ﻛودکی ﺑﺎﻋث ﺗﻐﯾﯾر ﺷﻛل آن در ﺑزرﮔﺳﺎل ﻧمی ﺷود در ﺻورت ﺷﻛﺳﺗگی ﺑﯾنی ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎﻳﺪ ۲۴ ﺗﺎ ۴۸ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﺿﺮب دﻳﺪگی ﺑﯿنی روی ﻗﺴﻤﺖ بینی ضربه خورده ﻛﯿﺴﻪ آب ﻳﺦ ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ۴۸ ﺳﺎﻋﺖ از بینی ضربه خورده یا شکستگی بینی از ﺣﻮﻟﻪ ﻣﺮطﻮب ﺷﺪه ﺑﺎ آب وﻟﺮم اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ.

اﮔﺮ ﺑﯿﻨﻲ ﭘﯿﺶ از ۱۸ ﺳﺎﻟگی دﭼﺎر ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻮد در ﺻﻮرتی که ﺷﻜﻞ آن در ﺑﺰرﮔﺴﺎلی ﺗﻐﯿﯿﺮ می ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺻﻔﺤﻪ رﺷﺪ بینی ﺿﺮﺑﻪ ﺧﻮرده ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺲ وارد ﺷﺪن ھﺮ ﺿﺮﺑﻪ ای ﺑﻪ ﺑﯿنی در ﻛﻮدکی ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﻜﻞ آن در ﺑﺰرﮔﺴﺎلی ﻧﯿﺴﺖ.

از ھﯿﭻ طﺮﻳقی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ، ﻋﻜﺲ، سی تی اﺳﻜﻦ و ام آر آی ﻧمی ﺗﻮان ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺻﻔﺤﻪ رﺷﺪ بینی ضربه خورده ﻛﻮدک آﺳﯿﺐ دﻳﺪه اﺳﺖ.

ﺑﯿنی از دو ﻗﺴﻤﺖ ﻛﻠﻲ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻیی ﺑﯿنی، اﺳﺘﺨﻮانی و دو ﺳﻮم ﭘﺎﻳﯿنی آن، ﻏﻀﺮوفی اﺳﺖ. ھﻨﮕﺎم وارد ﺷﺪن ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﺑﯿنی ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﺳﺘﺨﻮان بینی شکسته ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﻏﻀﺮوفی ﺷﻜﺴﺘﻪ ﻳﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﻮد.

ﺷﻜﺴﺘگی بینی ضربه خورده زﻣﺎنی اھﻤﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﺨﻮان ھﺎی ﺑﯿنی از ھﻢ ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﻜﻞ ﭘﯿﺪا ﻛﻨﻨﺪ. ﺧﯿﻠﻲ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺟﺪا ﺷﺪن اﻳﻦ اﺳﺘﺨﻮان ھﺎ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ، آن ھﺎ ﺳﺮ ﺟﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار دارﻧﺪ و اﻳﻦ ﻧﻮع ﺷﻜﺴﺘگی ھﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ درﻣﺎن ﺧﺎصی ﻧﺪارد.

ﺷﻜﺴﺘگی در بینی ضربه خورده ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺷﻜﺴﺘگی ﻋﻀﻮھﺎی دﻳﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﺑﺎ ﻋﻜﺲ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻧمی ﺷﻮد ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﺑﺎﻟﯿنی ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻛﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﭼﺮا ﻛﻪ در ﻋﻜﺲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺷﻜﺴﺘگی ھﺎی ﻛﺎذب در ﺑﯿنی دﻳﺪه ﺷﻮد.

اﺳﺘﺨﻮان ﺑﯿنی ﻧﺎزک اﺳﺖ و ﻣﻜﺎن ھﺎیی ﻛﻪ ﻋﺮوق از داﺧﻞ اﺳﺘﺨﻮان رد می ﺷﻮد ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻂ ﺷﻜﺴﺘﻪ در ﻋﻜﺲ بینی ضربه خورده ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد. در ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺘﺨﻮانی ﺑﯿنی ﻧﯿﺰ اﺳﺘﺨﻮان ھﺎی زﻳﺎدی وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﻪ ھﻢ می ﭼﺴﺒﻨﺪ و ﺧﻂ اﺗﺼﺎل اﻳﻦ اﺳﺘﺨﻮان ھﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻜﺴﺘگی در ﻋﻜﺲ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺷﻮد.

ﺷﻜﺴﺘگی ﻏﻀﺮوف در بینی ضربه خورده ﻧﯿﺰ در ﻋﻜﺲ ﻣﺸﺨﺺ ﻧمی ﺷﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺷﻜﺴﺘگی ﺑﯿنی ﻳﻚ ﻣﺘﺨﺼﺺ، ﺑﯿنی ﻓﺮد را ﺑﻪ طﻮر دﻗﯿﻖ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻛﻨﺪ.اﮔﺮ اﺳﺘﺨﻮان ﺑﯿﻨﻲ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎدر ﺑﻪ درﻣﺎن اورژاﻧسی ﻧﯿﺎز دارد ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ھﻤﻪ ﺑﯿنی ھﺎی ﺷﻜﺴﺘﻪ و بینی ضربه خورده ﺑﻪ عمل شکستگی بینی ﻧﯿﺎز ﻧﺪارﻧﺪ.

ﺗﺎ دو ھﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﺷﻜﺴﺘگی بینی ضربه خورده ﻣﻲ ﺗﻮان ﺷﻜﺴﺘگی اﺳﺘﺨﻮان آن را درﻣﺎن ﻛﺮد ﺑﻪ ﺷﺮط آن ﻛﻪ ورم ﻧﺎﺣﯿﻪ بینی ضربه خورده ﺑﺮطﺮف ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن در ﻏﯿﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻧمی ﺗﻮان ﺑﯿنی را ﺑﻪ طﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ درﻣﺎن ﻛﺮد.

طﻲ دو ھﻔﺘﻪ اﺳﺘﺨﻮان بینی ضربه خورده ﺟﻮش ﻧمی ﺧﻮرد و ﺑﯿنی ﻛﺞ ﻧمی ﺷﻮد و ﺗنها در ﺷﺮاﻳطی ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاحی ﺑﯿنی اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﺨﻮان ﺗﯿﻐﻪ ﺑﯿنی ﺷﻜﺴﺘﻪ و دﭼﺎر ﺧﻮﻧﺮﻳﺰی ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺗﺸﺨﯿﺺ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺷﻜﺴﺘگی، ﺧﻮن اﺿﺎفی ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺷﻮد ﭼﻮن ﻏﻀﺮوف بینی ضربه خورده ﺧﻮن رﺳﺎنی ﻧﺪارد و ﺧﻮن ﺧﻮد را از اطﺮاف ﻏﻀﺮوف می ﮔﯿﺮد و اﮔﺮ درﺳﺖ درﻣﺎن ﻧﺸﻮد ﺗﯿﻐﻪ وﺳﻂ ﺑﯿنی از ﺑﯿﻦ می رود.

نکته آخر: ﻻزم اﺳﺖ ﭘﺲ از ﺿﺮﺑﻪ ﺧﻮردن ﺑﯿنی ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻚ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﯿﻐﻪ ﺑﯿنی ﺿﺮﺑﻪ ﻧﺨﻮرده اﺳﺖ ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ظﺎھﺮی ﻧمی ﺗﻮان اﻳﻦ ﻧﻮع ﺷﻜﺴﺘگی را ﺗﺸﺨﯿﺺ داد.

برای مطالعه " شکستگی بینی" روی لینک کلیک کنید.

به این پست امتیاز دهید.
هیچ رای ثبت نشده است