تاریخچه عمل بینی در ایران

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺟﺮاحی زﻳﺒﺎیی ﺑﻴنی از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺘﺪاوﻟﺘﺮﻳﻦ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﭘﺮﻃﺮﻓﺪارﺗﺮﻳﻦ اﻋﻤﺎل ﺟﺮاحی در دﻧﻴﺎ و ﺑﺨﺼﻮص در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ می ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺘﻴﺠه آن ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت, ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ, دﻗﺖ ﻧﻈﺮ, زﻳﺒﺎ ﺷﻨﺎسی, رواﻧﺸﻨﺎسی و دراﻳﺖ ﺟﺮاح عمل بینی واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ. ﺟﺮاﺣﺎن اﻳﺮانی عمل بینی ﻛﻪ در اﻳﻦ رﺷﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ میﻛﻨﻨﺪ دارای ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎﻻیی ﺑﻮده و ﻧﻈﺮات آﻧﻬﺎ در دﻧﻴﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ می ﺑﺎﺷﺪ.

در ﺟﺴﺘﺠـﻮی ﮔـﻮﮔﻞ در اﻳﻨﺘـﺮﻧﺖ، ﭼﻨـﺪﻳﻦ ﻣـﺮﻛﺰ ﺧﺒﺮﮔـﺰاری ﺟﻬـﺎن، اﻳﺮان را ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﭘﺎﻳﺘﺨـﺖ عمل بینی ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺮفی کرده اند . عمل بینی ﺣـﺪود ۵۰ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ در اﻳـﺮان ﺷـﺮوع ﺷﺪه و روز ﺑـﺮوز ﻃﺮﻓـﺪاران بیشتری در ﺑﻴﻦ ﻣـﺮدم و ﺟـﺮاﺣﺎن رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑﺨﻮد ﺟﻠـﺐ ﻛـﺮده اﺳﺖ .

ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ عمل بینی در اﻳﺮان

ﻋﻠﺖ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺑﻪ عمل بینی و ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺷﻜﻞ ﺑﻴنی ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻓﺮم ژﻧﺘﻴکی ﺻﻮرت و ﺑﻴنی و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻗﻮمی و

ﻧﮋادی در ﻣﻨﻄﻘﻪ میﺑﺎﺷﺪ. ﻧﮋاد اﻳﺮانی اﮔﺮﭼﻪ از ﻧﻮع Caucasian ﻣﺤﺴﻮب می ﮔﺮدد، ولی ﺷﻴﻮع ﺑﻴنی ﺑـﺰرگ ﺑـﺎ ﻗﻮزﻏﻀـﺮوفی و اﺳﺘﺨﻮانی در آن زﻳـﺎد اﺳـﺖ . در ﺑﺮرﺳـی ﺻـﻮرت و ﺑﻴنی در ﻧﮋادﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن در می ﻳﺎﺑﻴﻢ ﻛﻪ در ﻧﻘـﺎط  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺮه زﻣﻴﻦ از ﺷﺮق ژاﭘﻦ ﺗﺎ ﻏﺮب ﻗـﺎره آﻣﺮﻳﻜـﺎ اﺳـﻜﻠﺖ اﺳﺘﺨﻮانی و ﻏﻀﺮوفی ﺑﻴنی در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎور ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺣﺠﻢ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ. اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ اﺳﻜﻠﺖ ﻛﻪ در ﻣﺮﻛـﺰ ﺻﻮرت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات وﺳیعی در ﻛﻞ ﺻﻮرت، ﭼﺸﻢﻫﺎ و ﻟﺐ

اﻳﺠﺎد میﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻓﺮد را ﻣﺴﻦ ﺗﺮ ﺟﻠﻮه داده و در ﺧﺎﻧﻢ ﻫـﺎ ﺣﺎﻟـﺖ ﻣﺮداﻧﻪ ﺑﻪ ﭼﻬﺮه ﺧﻮاﻫﺪ داد. ﺑﺎ اﻧﺠﺎم عمل بینی ﻛـﻞ ﺻـﻮرت و ﭼﻬـﺮه دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﻴﻴﺮات وﺳیعی می ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻴـﭻ ﻳـﻚ از اﻋﻤﺎل دﻳﮕﺮ ﺟﺮاحی ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﺻﻮرت ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤـی ﺑﺎﺷـﺪ .

اﮔﺮ در ﻳﻚ ﺗﻮر ﺑﻪ دور ﺟﻬﺎن ﺑﮕﺮدﻳﻢ و ﺑﻪ ﺑﻴنی ﻣـﺮدم در ﻧﻘـاط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن دﻗﺖ ﻛﻨﻴﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه می ﻛﻨـﻴﻢ ﻛـﻪ در ﺧـﺎر دور

، در ﻧﮋاد زردﭘﻮﺳﺖﻫﺎی ﺷﺮق و ﺟﻨﻮب ﺷـﺮقی آﺳﻴـا ﻗﻮز وﺟـﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻴنی ﻫﺎ ﻛﻮﭼﻚاﻧﺪ و در اﻳﻦ ﻣﻨﻄـﻘﻪ ﺟﺮاﺣﺎن عمل بینی ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﺰرگ ﻛﺮدن ﺑﻴنی ﻣﺸﻐـﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ . در ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن و ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﺑﻴنی ﻫﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺷﺪه اﻣﺎ ﻫﻨﻮز دارای ﻗـﻮز ﻧﻴﺴﺘﻨـﺪ  و آﻓﺮﻳﻘـﺎئی ﻫـﺎ دارای ﺑﻴنی ﭘﻬﻦ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﺿﺨﻴـﻢ و ﺑﺪون ﻗﻮز ﻳﺎ ﻓﺮو رﻓﺘﻪ می ﺑﺎﺷـﻨﺪ . در اروﭘﺎی ﺷﺮقی، اﺳﻜﻠﺖ ﺑﻴنی ﻛﻮﭼﻚ ولی ﭘـﺮه ﻫـﺎ ﻋﺮﻳﺾ میﺑﺎﺷﻨﺪ و در اروﭘﺎی ﻏﺮبی ﺑﻄﻮر ﻛلی اﺳﻜﻠﺖ ﻏﻀﺮوفی و اﺳﺘﺨﻮانی ﻛﻮﭼﻚ اﺳـﺖ. در آﻣﺮﻳﻜﺎی ﺟﻨﻮبی (ﻧﮋاد ﻫﻴﺴـﭙاﻧﻴﻚ) بینی ﻫـﺎ ﭘﻬـﻦ ﺗـﺮ و دارای ﭘﻮﺳﺖ ﺿﺨﻴﻢ می باشد .

ﺗﺎرﻳﺨچه اوﻟﻴﻦ عمل بینی در اﻳﺮان ﺑـﻪ ﺑـﻴﺶ از ۴۰ ﺳـﺎل ﭘﻴﺶ ﺑﺮمی ﮔﺮدد. در آن زﻣﺎن زﻧﺪه ﻳﺎد آﻗﺎی دﻛﺘﺮ اﺻﺎﻧﻠﻮ ﭘـﺲ از دﻳﺪن دورهﻫـﺎیی در ﻛﺸـﻮرﻫﺎی ﻓﺮاﻧﺴـﻪ و آﻣﺮﻳﻜـﺎ ﺑـﻪ اﻳـﺮان ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﻴﻦ ﺟﺮاح عمل بینی ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﺪاد ﺑﺴـﻴﺎر زﻳﺎد اﻋﻤﺎل ﺟﺮاحی ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﺑﺨﺼﻮص عمل بینی در ﺟﺎﻣﻌـﻪ آن روز اﻳﺮان، عمل بینی را به دﻳﮕـﺮ ﻫﻤﻜـﺎران آﻣـﻮزش داده و ﺷﺎﮔﺮدان زﻳﺎدی ﻧﻴﺰ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺟﺮاحی در اﻳﺮان ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺖ ﻋـﺎم ﭘﻴـﺪا ﻛـﺮد.

برای مطالعه " نشانه های عمل بینی موفق" کلیک کنید .

به این پست امتیاز دهید.
هیچ رای ثبت نشده است