تنفس دهانی و درمان آن

ﺗﻨﻔﺲ دھﺎﻧﻲ، ﻣﺸﮑﻠﻲ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﻲ ھﺎ ﺑﻪ آن دﭼﺎرﻧﺪ اﻣﺎ راﺣﺖ از ﮐﻨﺎر آن ﻣﻲ ﮔﺬرﻧﺪ بی آنکه به درمان آن بیندیشند ؛ در ﺣﺎﻟﻲ ﮐﻪ تنفس دهانی  و عدم درمان آن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻮارض ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﻲ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در طﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت، ﺣﺘﻲ ﺑﺮ ﭼهره و زﻳﺒﺎﻳﻲ ھﻢ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﮕﺬارد. عوارض ﺗﻨﻔﺲ دھﺎﻧﻲ ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد اﺳﺘﺮاﺣﺖ و ﺧﻮاب ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﻣﺨﺘﻞ ﺷﻮد و در طﻮل روز، ﺧﻮاب آﻟﻮدﮔﻲ و ﮐﺴﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻣﺎن ﺑﯿﺎﻳﺪ و ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.

ﺑﻪ طﻮر طﺒﯿﻌﻲ، ﺗﻨﻔﺲ از راه ﺑﯿﻨﻲ ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺮ از ﺗﻨﻔﺲ دھﺎﻧﻲ اﺳﺖ. در ﻣﺴﯿﺮ ﺑﯿﻨﻲ ھﻮا ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و از ﻧﻈﺮ دﻣﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه و ﺑﺎزده اﮐﺴﯿﮋن آن ھﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در زﻧﺪﮔﻲ ﻋﺎدی ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺗﻨﻔﺲ از راه ﺑﯿﻨﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد وﻟﻲ وﻗﺘﻲ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﻲ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺗﻨﻔﺲ دھﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﻨﻔﺲ ﺑﯿﻨﻲ ﮐﻤﮏ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ.

اﻳﻦ اﻣﺮ در ورزﺷﮑﺎران ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻨﻔﺲ دھﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﻳﺎ ورزش و در اﻏﻠﺐ ﺳﺎﻋﺎت ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ھﻨﮕﺎم ﺧﻮاب ﺗﻨﻔﺲ دھﺎنی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﻋﻮارض ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ را اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺷﺪت و ﻋﻠﻞ آن دارد. آﻧﭽﻪ واﻟﺪﻳﻦ را در ﺧﺼﻮص تنفس دهانی در کودکان ﺷﺎن ﻧﮕﺮان ﻣﻲ ﮐﻨﺪ ﻋﻮارﺿﻲ اﺳﺖ ﮐﻪ روی ﻓﺮم ﻓﮏ و ﺻﻮرت و دﻧﺪان ھﺎ دارد؛ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﻪ ﺗﻨﻔﺲ دھﺎﻧﻲ در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن اﺛﺮی ﺑﺮ ﺷﮑﻞ ﻓﮏ و ﺻﻮرت ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ.

علل تنفس از راه دهان

ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﻲ، ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﯿﻨﻲ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻮﻟﯿﭗ ﺑﯿﻨﻲ، اﺣﺘﻘﺎن ﻣﺰﻣﻦ ﺑﯿﻨﻲ، ﺳﯿﻨﻮزﻳﺖ ، اﻧﺤﺮاف ﺑﯿﻨﻲ و... در آن ﻧﻘﺶ دارد. ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻮزه ﺳﻮم ھﻢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎز ﺑﺎﺷﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻨﻔﺲ دھﺎﻧﻲ ﻋﺎدﺗﻲ ھﻢ دارﻳﻢ ﮐﻪ ﻓﺮد در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺑﯿﻨﻲ ﻣﺸﮑﻞ آﻧﺎﺗﻮﻣﯿﮏ و ﺑﯿﻤﺎری اﻧﺴﺪادی ﻧﺪارد اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻔﺲ دھﺎنی ﻋﺎدت ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﺸﮑﻞ را درمان ﮐﺮد.

درﻣﺎن تنفس از راه دهان

برای درمان تنفس دهانی اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﺤﯿﺢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ و ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ دﻗﯿﻖ ﺑﺎﻟﯿﻨﻲ و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ رادﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻋﻠﺖ ﺗﻨﻔﺲ دھﺎﻧﻲ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﻢ و سپس به درمان بپردازیم. اﮔﺮ ﻣﺸﮑﻞ اﻧﺴﺪادی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻧﺎﺗﻮﻣﯿﮏ و ﺑﯿﻤﺎری ھﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻮﻟﯿﭗ ﻳﺎ اﻟﺘهاب ﻟﻮزه ھﺎ و ﻏﯿﺮه ﺑﺎﺷﺪ  درﻣﺎن تنفس دهانی ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﮔﻮش و ﺣﻠﻖ ﺑﯿﻨﻲ و ﺑﺎ روش ھﺎی درمان داروﻳﻲ و ﻳﺎ درمان ﺟﺮاﺣﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﯿﺮد. اﻣﺎ اﮔﺮ ﺗﻨﻔﺲ دھﺎﻧﻲ، ﺻﺮﻓﺎ از روی ﻋﺎدت ﺑﺎﺷﺪ؛ از ﻳﮏ روش ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ برای درمان اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮐﻨﯿﻢ؛ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﮑﻞ ﮐﻪ از ﺑﯿﻤﺎر مبتلا به تنفس دهانی ﻣﻲ ﺧﻮاھﯿﻢ ﻳﮏ ﺗﮑﻪ ﮐﺎﻏﺬ را ﺑﯿﻦ ﻟﺐ ھﺎ ﻧﮕﻪ دارد و از ﺑﯿﻨﻲ ﺗﻨﻔﺲ ﮐﻨﺪ. ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺑﺎز ﮐﺮدن دھﺎن ﮐﺎﻏﺬ ﻣﻲ اﻓﺘﺪ و ﻓﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻔﺲ دھﺎﻧﻲ ﺧﻮد آﮔﺎه ﻣﻲ ﮔﺮدد. اﻳﻦ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺗﻨﻔﺲ دھﺎﻧﻲ ﻋﺎدﺗﻲ را درمان ﻣﻲ ﮐﻨﺪ.

اﮔﺮ ﺗﻨﻔﺲ دھﺎﻧﻲ ﺷﺪﻳﺪ و طﻮﻻﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻨﮕﻲ ﻓﮏ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﺘﺨﺼﺺ ارﺗﻮدﻧﺴﻲ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ وﺳﺎﻳﻞ ﺧﺎص ﺑﻪ درﻣﺎن تنفس دهانی اﻗﺪام ﺧﻮاھﺪ ﻧﻤﻮد. زﻣﺎﻧﻲ ﮐﻪ ﺗﻨﻔﺲ دھﺎﻧﻲ درﻣﺎن ﺷﻮد و ﻧﺎھﻨﺠﺎری و ﻣﺸﮑﻼت ﻓﮏ و همچنین مشکلات تنفسی ھﻢ درﻣﺎن ﺷﻮد اﺛﺮات ﺳﻮء روی ﻓﺮم و ﺷﮑﻞ ﻓﮏ و ﺻﻮرت ﺑﯿﻤﺎر ھﻢ درمان ﻣﻲ ﮔﺮدد.

به این پست امتیاز دهید.
هیچ رای ثبت نشده است