جراحی ثانویه بینی و جراحی بازنگری

جراحی ثانویه بینی ممکن است به منظور اصلاح یک پیچیدگی، اصلاح نتایج ناخواسته و بهبود نتایج انجام شود. جراحی ثانویه بینی سخت تر از جراحی اولیه میباشد، هرگونه اقدام و اندازه گیری که به جراح کمک کند میبایست انجام پذیرد: اقداماتی مانند عکسبرداری پیش از عمل و استفاده از مدل ها در حین جراحی بینی.

هر دو روش جراحی باز و بسته در جراحی ثانویه بینی قابل استفاده میباشند.

جراحی ثانویه بینی به معنی جراحی مجدد بینیای میباشد که توسط جراحی دیگر مورد عمل بینی قرار گرفته است. جراحی ثانویه بینی از جراحی بازنگری متفاوت است. زیرا در جراحی بازنگری (اصلاحی) عمل بینی توسط همان جراح اولیه بر روی بیمار خود اجرا میشود. عموماً جراحی ثانویه بینی از جراحی بازنگری (اصالحی) گسترده تر میباشد. جراحی ثانویه بینی و یا اصلاحی به دلایلی از قبیل عدم حصول نتیجه مطلوب و یا عوارض جراحی زیبایی بینی و یا احساس نیاز به بهبود بیشتر نتایج، انجام میپذیرند.

به دلایل قانونی تشخیص علت جراحی ثانویه بینی در میان سه علت ارائه شده ذیل از اهمیت برخوردار میباشد.

۱٫عوارض جراحی اولیه

۲٫ نتایج ناخواسته

۳٫ نیاز به بهبود نتایج حاصله

عوارض پس از عمل بینی ، ممکن است بر اثر عملکرد خاصی از سوی جراح ایجاد شود ولی این امری قطعی نمیباشد. برای مثال، به احتمال قوی مسئولیت پایه بینی دفرمه (بدریختی پایه بینی) بر عهده جراح خواهد بود. در حالی که شکل نامناسب در قسمت های کناری بینی عموما نتیجه های ناخواسته میباشد، علی رغم این مطلب که در بیشتر موارد مورد تصور، این عارضه قابل پیشگیری میباشد. جراحی ثانویه بینی برای بهبود نتایج هنگامی صورت میپذیرد که پزشک و بیمار هر دو احساس کنند که امکان برای انجام اقدامات بیشتر در راستای دستیابی به نتایج بهتر وجود دارد.

علل دشواری جراحی ثانویه بینی

در صورتی که جراحی زیبایی بینی سختترین نوع جراحی در رینوپلاسی زیبایی باشد، پس مطمئناً جراحی ثانویه بینی به مراتب دشوارتر خواهد بود. نرخ ۱۵ درصدی جراحی بازنگری نشان دهنده این مسئله است. علیرغم اینکه بیمار نیازمند به جراحی بازنگری ترجیح میدهد تا این جراحی توسط پزشک اولیه صورت پذیرد، در صورت وجود نارضایتی از نتیجه، احتمال قبول جراحی سوم توسط پزشک اولیه از سوی بیمار بسیار کمتر میباشد. این امر پزشک را ملزم میکند تا در طول جراحی بازنگری تمام تلاش خود را برای جلوگیری از ایجاد نارضایتی از سوی بیمار ارائه دهد .