خطرات عفونت گوش

ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ

- ﺳﻦ: ﮐﻮدﮐﺎن از ﺷﺶ ﻣﺎھﮕﯽ ﺗﺎ دو ﺳﺎﻟﮕﯽ، ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻧﺪازه و ﺷﮑﻞ ﺷﯿﭙﻮر اﺳﺘﺎش و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮔﻮش ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

- ﮐﻮدﮐﺎن در مهد ﮐﻮدک ھﺎ: اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ھﺴﺘﻨﺪ، ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ و ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮔﻮش ﻗﺮار دارﻧﺪ.

- ﻏﺬای ﻧﻮزاد: ﻧﻮزاداﻧﯽ ﮐﻪ از ﺑﻄﺮی ﺷﯿﺮ ﻣﯽ ﻧﻮﺷﻨﺪ، ﺑﻪ ﺧﺼﻮص آنهایی ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ دراز ﮐﺸﯿﺪه از ﺑﻄﺮی ﻣﯽ ﻧﻮﺷﻨﺪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮزاداﻧﯽ ﮐﻪ از ﭘﺴﺘﺎن ﻣﺎدر ﺷﯿﺮ ﻣﯽ ﻧﻮﺷﻨﺪ، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮔﻮش دﭼﺎر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

- ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺼﻠﯽ: در ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن، ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ و آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰا وﺟﻮد دارد، ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮔﻮش ﻧﯿﺰ ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ. اﻓﺮادی ﮐﻪ دﭼﺎر آﻟﺮژی ﻓﺼﻠﯽ ھﺴﺘﻨﺪ، در طﯽ ﻓﺼﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﺮده ﮔﯿﺎھﺎن در ھﻮا ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﯿﺸﺘﺮ دﭼﺎر اﯾﻦ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

- ﻧﺒﻮد اﮐﺴﯿﮋن ﮐﺎﻓﯽ: ﺗﻤﺎس ﺑﺎ دود ﺳﯿﮕﺎر و ﯾﺎ آﻟﻮدﮔﯽ ھﻮا، اﺣﺘﻤﺎل ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮔﻮش را زﯾﺎدﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

خطرات ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮔﻮش

- ﮐﺎھﺶ ﺷﻨﻮاﯾﯽ: ﮐﺎھﺶ ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮔﻮش ﻣﯽ آﯾﺪ و ﻣﯽ رود. ﻋﻔﻮﻧﺖ و ﯾﺎ وﺟﻮد ﻣﺎﯾﻊ در ﮔﻮش ﻣﯿﺎﻧﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎھﺶ ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﮔﺮدد. اﮔﺮ ﺗﺨﺮﯾﺐ داﺋﻤﯽ در ﭘﺮده گوش و ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی ﮔﻮش ﻣﯿﺎﻧﯽ رخ دھﺪ، ﮐﺎھﺶ ﺷﻨﻮاﯾﯽ داﺋﻤﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ.

- ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﺗﮑﻠﻢ و ﯾﺎ رﺷﺪ ناشی از ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮔﻮش: اﮔﺮ در ﻧﻮزادان و ﮐﻮدﮐﺎن، ﺑﻪ طﻮر ﻣﻮﻗﺘﯽ و ﯾﺎ داﺋﻤﯽ، ﺷﻨﻮاﯾﯽ آنها ناشی از ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮔﻮش دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﺷﻮد، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺎﺧﯿﺮ در مهارت ھﺎی ﮔﻔﺘﺎری، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﮔﺮدد.

- اﻧﺘﺸﺎر در ﺑﺪن: ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮔﻮش درﻣﺎن ﻧﺸﺪه و ﯾﺎ ﻋﻔﻮﻧﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ درﻣﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻤﯽ دھﺪ، ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ھﺎی ﻣﺠﺎور

ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﺎﺳﺘﻮﺋﯿﺪ (ﺑﺮآﻣﺪﮔﯽ اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ﭘﺸﺖ ﮔﻮش) ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺨﺮﯾﺐ اﺳﺘﺨﻮان و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﯿﺴﺖ ھﺎی ﭼﺮﮐﯽ ﮔﺮدد.

ﺑﻪ ﻧﺪرت، ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮔﻮش ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ھﺎی دﯾﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ، ﻣﻐﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد.

- ﭘﺎرﮔﯽ ﭘﺮده ﮔﻮش: ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮔﻮش می تواند باعث پارگی پرده گوش گردد . ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﭘﺎرﮔﯽ در ﻋﺮض ۷۲ ﺳﺎﻋﺖ اﻟﺘﯿﺎم ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﺮای ﺗﺮﻣﯿﻢ ﭘﺎرﮔﯽ ﭘﺮده ﮔﻮش وﺟﻮد دارد.

ﻋﻠﻞ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮔﻮش

ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮔﻮش ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﮐﺘﺮی و ﯾﺎ وﯾﺮوس در ﮔﻮش ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ.

ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮔﻮش در اﺛﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ از ﻗﺒﯿﻞ: ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ، آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰا و ﯾﺎ آﻟﺮژی ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺴﺪاد و ورم راه ھﺎی ھﻮاﯾﯽ، ﺷﯿﭙﻮر اﺳﺘﺎش و ﮔﻠﻮ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻧﯿﺰ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ.

- اﻧﺴﺪاد ﺷﯿﭙﻮر اﺳﺘﺎش : انسداد شیپور استاش باعث ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮔﻮش می گردد . اﯾﻦ ﺷﯿﭙﻮر، ﯾﮏ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎرﯾﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﮔﻮش ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﮔﻠﻮ و راه ھﺎی ھﻮاﯾﯽ راه دارد.

ﺷﯿﭙﻮر اﺳﺘﺎش ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻓﺸﺎر ھﻮا در ﮔﻮش ﻣﯿﺎﻧﯽ، ﺗﺠﺪﯾﺪ ھﻮا در ﮔﻮش و ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺗﺮﺷﺤﺎت طﺒﯿﻌﯽ از ﮔﻮش ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮔﻮش یا ﯾﮏ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ و ﯾﺎ آﻟﺮژی ﺑﺎﻋﺚ ورم و التهاب ﺷﯿﭙﻮر اﺳﺘﺎش ﺷﺪه و آن را ﻣﯽ ﺑﻨﺪد و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺎﯾﻌﺎت در ﮔﻮش ﻣﯿﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﺎﯾﻌﺎت در ﮔﻮش ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﮐﺘﺮی و ﯾﺎ وﯾﺮوس ﺑﺎﻋﺚ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮔﻮش ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮔﻮش در ﮐﻮدﮐﺎن ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، زﯾﺮا ﺷﯿﭙﻮر اﺳﺘﺎش آﻧها ﺑﺎرﯾﮏ ﺗﺮ و اﻓﻘﯽ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﻣﺎﯾﻌﺎت را ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮐﻨﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﺪود ﺷﻮد.

- ﺑﺰرﮔﯽ ﻟﻮزه ﺳﻮم : برزگی لوزه سوم می تواند منجر به ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮔﻮش گردد . ﻟﻮزه ﺳﻮم در ﭘﺸﺖ ﺑﯿﻨﯽ ﻗﺮار دارد و در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن دﺧﺎﻟﺖ دارد.

از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻟﻮزه ﺳﻮم ﻧﺰدﯾﮏ دھﺎﻧﻪ ﺷﯿﭙﻮر اﺳﺘﺎش ﻗﺮار دارد، التهاب و ﯾﺎ ﺑﺰرﮔﯽ ﻟﻮزه ﺳﻮم ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺷﯿﭙﻮر را ﺑﺒﻨﺪد، در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮔﻮش ﻣﯿﺎﻧﯽ ﮔﺮدد.

از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن دارای ﻟﻮزه ﺳﻮم ﻓﻌﺎل ﺗﺮ و ﺑﺰرﮔﺘﺮی ھﺴﺘﻨﺪ، التهاب و ﺑﺰرگ ﺷﺪن ﻟﻮزه ﺳﻮم در ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ را در ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮔﻮش ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

- اوﺗﯿﺖ ﮔﻮش ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺑﻪ ھﻤﺮاه التهاب و ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺎﯾﻊ در ﮔﻮش ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺑﺪون ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮔﻮش ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ و ﯾﺎ وﯾﺮوﺳﯽ.

ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮔﻮش و اوﺗﯿﺖ ﮔﻮش ﻣﯿﺎﻧﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﯾﺎ اﻧﺴﺪاد ﻏﯿﺮﻋﻔﻮﻧﯽ ﺷﯿﭙﻮر اﺳﺘﺎش ﺑﻮﺟﻮد آﯾﺪ .

برای مطالعه " درمان ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮔﻮش " و " درمان عفونت گوش کودکان " کلیک کنید .

 

به این پست امتیاز دهید.
هیچ رای ثبت نشده است