درمان ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮔﻮش

تشخیص 

ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﯿﻤﺎر و ﺑﺎ وﺳﯿﻠﻪ ای ﺑﻪ ﻧﺎم اﺗﻮﺳﮑﻮپ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮔﻮش را ﺗﺸﺨﯿﺺ می دھﺪ و راه مناسب برای درمان ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮔﻮش را بر می گزیند .

درﻣﺎن ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮔﻮش

-  ﮐﻤﭙﺮس ﮔﺮم: ﮐﻤﭙﺮس ﮔﺮم و ﻣﺮطﻮب (ﻣﺜﻞ ﺣﻮﻟﻪ ﮔﺮم و ﻧﻤﺪار) را روی ﮔﻮﺷﺘﺎن ﻗﺮار دھﯿﺪ ﺗﺎ درد ناشی از ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮔﻮش ﮐﻢ ﺷﻮد.

- داروھﺎی ﻣﺴﮑﻦ: اﺳﺘﺎﻣﯿﻨﻮﻓﻦ و اﯾﺒﻮﭘﺮوﻓﻦ را ﺑﺮای ﮐﺎھﺶ  و درمان درد ناشی از ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮔﻮش ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ. اما برای درمان ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮔﻮش ، داروی آﺳﭙﯿﺮﯾﻦ ھﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻧﻮزاد و ﯾﺎ ﮐﻮدک ﻧﺪھﯿﺪ.

-  ﻗﻄﺮه ﮔﻮش: اﯾﻦ ﻗﻄﺮه ھﺎ را ﺑﺮای درمان ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮔﻮش ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ دو ﺳﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﻘﺪاری ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﮐﺮده، در ﮔﻮﺷﺘﺎن ﻧﺮﯾﺰﯾﺪ.

- درمان ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮔﻮش با آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ھﺎ

- ﻟﻮﻟﻪ ھﺎی ﮔﻮش: اﮔﺮ ﮐﻮدﮐﺘﺎن دﭼﺎر ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮔﻮش ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺗﺮﺷﺤﺎت ﺷﺪ، ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ برای درمان ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮔﻮش ، ﻣﺎﯾﻊ را از ﮔﻮش ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺑﯿﺮون ﺑﮑﺸﺪ. طﯽ ﯾﮏ درمان ﺟﺮاﺣﯽ ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم Myringotomy، ﺟﺮاح ﯾﮏ ﺳﻮراخ ﮐﻮﭼﮏ در ﭘﺮده ﮔﻮش اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺎﯾﻌﺎت را از ﮔﻮش ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺑﯿﺮون ﺑﮑﺸﺪ. ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻟﻮﻟﻪ ھﺎ در درمان ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮔﻮش ﺷﺶ ﻣﺎه ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل در ﮔﻮش ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ اﻓﺘﻨﺪ، اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ ﻟﻮﻟﻪ ھﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺮاح ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮔﻮش

- از ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ و دﯾﮕﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ.

- برای جلوگیری از ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮔﻮش اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت دﺳﺖ ھﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑﻮن ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ.

- برای جلوگیری از ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮔﻮش ،از وﺳﺎﯾﻞ ﻏﺬا ﺧﻮردن و آﺷﺎﻣﯿﺪن دﯾﮕﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ.

- ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﯾﺎد ﺑﺪھﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻋﻄﺴﻪ و ﯾﺎ ﺳﺮﻓﻪ، ﺟﻠﻮی دھﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ دﺳﺘﻤﺎل ﯾﺎ ﻟﺒﺎس ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ این کار در برای جلوگیری از ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮔﻮش موثر می باشد .

- برای جلوگیری از ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮔﻮش ﮐﻮدک ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺪت طﻮﻻﻧﯽ در ﻣهد ﮐﻮدک ﻧﮕﺬارﯾﺪ و اﮔﺮ ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺖ، از ﺑﺮدن او ﺑﻪ ﻣﮫﺪ ﮐﻮدک ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ.

- برای جلوگیری از ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮔﻮش در ﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﮕﺎر ﻧﮑﺸﯿﺪ.

- ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر دارای آﻧﺘﯽ ﺑﺎکتری ھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮔﻮش ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ، ﻟﺬا بهتر اﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﺶ ﻣﺎه، ﺷﯿﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﻮزادﺗﺎن ﺑﺪھﯿﺪ.

- برای جلوگیری از ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮔﻮش ،اﮔﺮ ﮐﻮدک از ﺷﯿﺸﻪ ﺷﯿﺮ ﻣﯽ ﺧﻮرد، ﮐﻮدک را در ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻗﺮار دھﯿﺪ ﯾﺎ ﺳﺮ او را ﮐﻤﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﯿﺎورﯾﺪ.

- ﺗﺰرﯾﻖ واﮐﺴﻦ آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰا و واﮐﺴﻦ ذات اﻟﺮﯾﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮔﻮش ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ.

برای مطالعه " علت درد گوش و درمان آن" و " درمان عفونت گوش کودکان " کلیک کنید .

 

به این پست امتیاز دهید.
هیچ رای ثبت نشده است