دﺳﺘﻮرات ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﺳﭙﺘﻮﭘﻼﺳﺘﯽ ( ﺗﺮﻣﯿﻢ اﻧﺤﺮاف ﺗﯿﻐﻪ ﺑﯿﻨﯽ )

 ۱- از اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺪت ده روز ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﺪ.

۲- ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ ﻫﺮ زﻣﺎن ﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺳﺘﺤﻤﺎم ﮐﻨﯿﺪ، وﻟﯽ در ﻫﻔﺘﻪ اول زﯾﺎد در ﺣﻤﺎم ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ و ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ از آب ﮔﺮم اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ.

۳- رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﻧﺪارد، وﻟﯽ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ از ﻏﺬاﻫﺎی ﻧﺮم اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

۴- در ﻫﻔﺘﻪ اول ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ در ﻣﺠﺎورت اﻓﺮاد ﺳﺮﻣﺎﺧﻮرده ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ.

۵- ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ از ﻓﯿﻦ ﮐﺮدن ﺷﺪﯾﺪ ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ.

۶ - از ﻣﺼﺮف داروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﺪ و ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﻮد در ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف اﯾﻦ داروﻫﺎ ﻣﺸﻮرت ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ. ( آﺳﭙﺮﯾﻦ، دﯾﮑﻠﻮﻓﻨﺎک ﺳﺪﯾﻢ، اﯾﺒﻮﭘﺮوﻓﻦ، اﯾﻨﺪوﻣﺘﺎﺳﯿﻦ و ﺗﻮﻟﻤﺘﯿﻦ )

۷ - در ۲ – ۳ روز اول ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻧﺴﺒﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﺮاﺣﺖ، ﺳﺮ ﻣﺨﺘﺼﺮی ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺗﻨﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .

۸- ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ۴۸ ﺳﺎﻋﺖ اول ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺎﻣﭙﻮن داﺧﻞ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺨﺘﺼﺮی اﺷﮏ رﯾﺰش داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ.

۹- ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ روز ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ ﻣﺨﺘﺼﺮی ﺗﺮﺷﺤﺎت ﺧﻮﻧﺎﺑﻪ ای از ﺑﯿﻨﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ.

۱۰- ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺸﮑﯽ ﻟﺒﻬﺎ از ﮐﺮﻣﻬﺎی ﻣﺮﻃﻮب ﮐﻨﻨﺪه و ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺸﮑﯽ ﺣﻠﻖ از ﻫﻮای ﺗﻨﻔﺴﯽ ﮔﺮم و ﻣﺮﻃﻮب ( ﺑﺨﻮر) اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

۱۱- در ﺻﻮرت ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی از ﺑﯿﻨﯽ، اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﻓﯿﻦ ﮐﺮدن آرام ﻟﺨﺘﻪ ﻫﺎی داﺧﻞ ﺑﯿﻨﯽ را ﺧﺎرج ﮐﺮده، ﺳﭙﺲ ﺑﻪ آراﻣﯽ دراز ﮐﺸﯿﺪه و ﻗﻄﺮه ﻓﻨﯿﻞ اﻓﺮﯾﻦ در ﻫﺮ ﺳﻮراخ ﺑﯿﻨﯽ ( ۱۰ ﻗﻄﺮه ) ﺑﭽﮑﺎﻧﯿﺪ. اﮔﺮ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی اداﻣﻪ داﺷﺖ ﺑﺎ ﺳﺮم ﻧﻤﮑﯽ ﺑﺸﻮﺋﯿﺪ و ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

۱۲- ﺑﺨﯿﻪ ﻫﺎی داﺧﻞ ﺑﯿﻨﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺬب ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻧﺪارﻧﺪ. ۱۳- داروﻫﺎی ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺷﺪه را ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.

۱۴- ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺨﺘﺼﺮ درد و ﻧﺎراﺣﺘﯽ درﺣﻠﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ. ۱۵ - ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺟﻬﺖ وﯾﺰﯾﺖ ﺑﻪ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﮔﻮش و ﺣﻠﻖ و ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.

به این پست امتیاز دهید.
هیچ رای ثبت نشده است