سینوسهای مجاور بینی/سینوزیت

سینوسهای پارنازال ، فضاهای بستهای هستند که در ضخامت استخوانهای پیشانی ، فک بالا ، پرونزی و اسفنوئید قرار گرفتهاند. این فضاها توسط اپی تلیوم تنفسی پوشیده شدهاند و آستر زیرین این اپی تلیومها که در امتداد با پریوست استخوان قرار دارد، حاوی تعداد کمی غدد سروزنی - مولکولی است. سینوسها توسط منافذ کوچک با حفره بینی در ارتباط هستند و ترشحات آنها از این طریق دفع میگردد. انسداد منافذ تخلیهای سینوسها ، در اثر التهاب ، باعث بروز سینوزیت میشود. سینوسها در زمان بلوغ به حداکثر حجم خود رسیده و شکل نهایی صورت را تعیین میکنند . کار اصلی سینوسها تشدید صوت میباشد.

سینوزیت حاد

التهاب پوشش مخاطی درون سینوسهای بینی را سینوزیت مینامند. عفونت مخاط بینی در ذکام حاد ، ممکن است به مخاط درون سینوسها ، سرایت کند. در بیماری گریپ و سرخک نیز ممکن است، عارضه سینوزیت ظاهر شود. سینوزیت حاد با تب و لرز شدید ، سر درد و درد پیشانی (در سینوزیت پیشانی) و در گونه (در سینوزیت فک) شروع شده و پس از چند روز ترشح چرکی از بینی خارج میشود.

سینوزیت مزمن

در صورتی که سینوزیت حاد کاملا معالجه نشود، شکل مزمن پیدا می کند. فساد و عفونت ریشه دندان آسیای بالا که با سینوس فک ، مجاورت نزدیک دارد و گاه نوک ریشه آن داخل سینوس شده است. نیز موجب سینوزیت مزمن فک میگردد. التهاب مزمن سینوس ، تولید پولیپ بینی نیز میکند که روز به روز بزرگتر شده و راه تنفس بینی را مسدود میسازد. علاج قطعی سینوزیت مزمن عمل جراحی است. در صورت عدم درمان سینوزیت مزمن ، عارضه نادر آن التهاب پردههای مغز یا مننژیت خواهد بود.

برای آشنایی با درمان سینوزیت روی لینک کلیک کنید .

به این پست امتیاز دهید.
هیچ رای ثبت نشده است