مشکلات ناشی از گرفتگی بینی

فردی که گرفتگی بینی دارد ،در طی خواب به دلیل باز بودن دهان، اکسیژن کافی را نمی‌تواند دریافت کند لذا در طول روز خواب‌آلوده و بی‌حوصله می‌شود، چرا که شب خواب راحتی نداشته است.

گرفتگی بینی موجب تنفس با دهان باز می‌شود دستگاه تنفسی بدن مستعد ابتلا به عفونت شود. از طرفی هم این موضوع موجب پوسیدگی دندان‌ها می‌شود، چرا که رطوبت دهان از بین می‌رود و حنجره و دهان خشک می‌شوند.

بیمارانی هستند که خودشان نمی‌دانند دچار گرفتگی بینی هستند، چرا که در طور روز مشکل خاصی ندارند، اما در طی شب تا صبح با دهان باز نفس می‌کشند.

در کودکان، در سن رشد گرفتگی بینی موجب اختلال در رشد فک و صورت و جفت‌شدن دندان‌ها به هم و در نهایت جفت نشدن کام می‌شود. صورت این افراد کشیده است و قسمت میانی آن درازتر نشان داده می‌شود.

عوارض ﺗﻨﻔﺲ از راه دھﺎن

ﺧﺸﮑﻲ دھﺎن، اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﻲ دﻧﺪان ھﺎ، ﺧﺸﮑﻲ ﻟﺐ ھﺎ، اﻟﺘهاب و ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻟﺜﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﻮﺷﺶ طﺒﯿﻌﻲ ﻣﯿﮑﺮوﺑﻲ دھﺎن، ﺑﻮی ﺑﺪ دھﺎن و اﺛﺮ ﺳﻮء روی ﻓﺮم ﻓﮏ ھﺎ و ﺻﻮرت از ﻋﻮارض ﻣهم ﺗﻨﻔﺲ دھﺎﻧﻲ اﺳﺖ.

ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪن ﻣﺪاوم دھﺎن ناشی از گرفتگی بینی ﻓﺸﺎر ﺟﺎﻧﺒﻲ روی ﻓﮏ ﺑﺎﻻ را ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دھﺪ. ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﺗﻨﻔﺲ ﺷﺪﻳﺪ دھﺎﻧﻲ در طﻮل ﺳﺎل ھﺎی رﺷﺪ، از ﮐﻮدﮐﻲ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﻠﻮغ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻓﮏ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ دﭼﺎر ﺗﻨﮕﻲ ﻳﺎ ﮐﺎھﺶ ﻋﺮض ﺷﺪه و ﺳﻘﻒ دھﺎن ﻋﻤﯿﻖ و ﮐﺎم ﮔﻨﺒﺪی ﺷﮑﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ روی ﺗﯿﻐﻪ ﺑﯿﻨﻲ ﻓﺸﺎر ﺑﯿﺎورد و اﻧﺤﺮاف ﺑﯿﻨﻲ اﻳﺠﺎد ﮐﻨﺪ. ھﻤﻪ اﻳﻦ ﻋﻮارض ناشی از گرفتگی بینی ﻣﺠﺪدا ﺗﻨﻔﺲ دھﺎﻧﻲ را ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ. دﻳﮕﺮ اﻳﻨﮑﻪ ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪن ﻣﺪاوم دھﺎن، ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ زﺑﺎن و ﺷﮑﻞ ﻓﮏ ﭘﺎﻳﯿﻦ را ھﻢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﺪ و ﺻﻮرت، ﺣﺎﻟﺖ دراز و ﮐﺸﯿﺪه ﭘﯿﺪا ﻣﻲ ﮐﻨﺪ. از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ، ﻓﺮدی ﮐﻪ دﭼﺎر ﺗﻨﻔﺲ دھﺎﻧﻲ به علت گرفتگی بینی اﺳﺖ، ﺑﺮای آﻧﮑﻪ راﺣﺖ ﺗﺮ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﺪ ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺧﻢ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ و اﻳﻦ، روی اﻧﺪام او اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻲ ﮔﺬارد.

برای آشنایی بیشتر با گرفتگی بینی و درمان گرفتگی بینی کلیک کنید.

به این پست امتیاز دهید.
هیچ رای ثبت نشده است