ﺗﻮﻣﻮرﻫــﺎی ﺑــﺪﺧﻴﻢ ﺳــﻴﻨﻮسﻫــﺎی ﭘﺎراﻧــﺎزال

ﺗﻮﻣﻮرﻫــﺎی ﺑــﺪﺧﻴﻢ ﺳــﻴﻨﻮسﻫــﺎی ﭘﺎراﻧــﺎزال ۳–۵ درﺻــﺪ ﻛــﻞ ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎی ﺑﺪﺧﻴﻢ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻨﻔـﺴﻲ ﮔﻮارﺷـﻲ ﻓﻮﻗـﺎﻧﻲ و ۱ درﺻـﺪ

ازﻛﻞ ﺑـﺪﺧﻴﻤﻲ ﻫـﺎی ﺑـﺪن را ﺷـﺎﻣﻞ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ . ﺗﻮﻣﻮرﻫــﺎی ﺑــﺪﺧﻴﻢ ﺳــﻴﻨﻮسﻫــﺎی ﭘﺎراﻧــﺎزال درﺟﻮاﻣﻊ ﺷﺮﻗﻲ ﻣﺜﻞ ﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﻴﺎ و ﺷﻤﺎل آﻓﺮﻳﻘـﺎ ﺷـﺎﻳﻊ ﺗـﺮ از ﺟﻮاﻣﻊ ﻏﺮب اﺳﺖ. ﺷﺎﻳﻊﺗﺮﻳﻦ ﺗﻮﻣﻮر ﺑﺪﺧﻴﻢ ﺳﻴﻨﻮس ﻫـﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷـﻴﻮﻋﻲ ﭘﺎراﻧﺎزال ﺳﺮﻃﺎن ﺳﻠﻮل ﺳﻨﮕﻔﺮﺷﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ۱ در ۲۰۰/۰۰۰ ﻧﻔﺮ در ﺳﺎل دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳـﺖ و ﺷـﺎﻳﻊ ﺗـﺮﻳﻦ ﺳــﻴﻨﻮس درﮔﻴــﺮ، ﺳــﻴﻨﻮس ﻣــﺎﮔﺰﻳﻼری (۸۰%) اﺳــﺖ. ﺗﻮﻣﻮرﻫــﺎی ﺳﻴﻨﻮس اﺳﻔﻨﻮﺋﻴﺪ و ﻓﺮوﻧﺘﺎل ﻧﺎدرﻧﺪ. ﺷﺎﻳﻊﺗﺮﻳﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ زودرس ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﻣﻮرﻫــﺎی ﺑــﺪﺧﻴﻢ ﺳــﻴﻨﻮسﻫــﺎی ﭘﺎراﻧــﺎزال ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ درد دﻧــﺪان و ﺻــﻮرت، اﻧــﺴﺪاد ﺑﻴﻨــﻲ و اﭘﻴﺴﺘﺎﻛــﺴﻲ ذﻛــﺮ ﺷــﺪه اﺳــﺖ .ﮔﺎﻫﻲ ﺗﻮﻣﻮرﻫــﺎی ﺑــﺪﺧﻴﻢ ﺳــﻴﻨﻮسﻫــﺎی ﭘﺎراﻧــﺎزال ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻤﻮل ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دوﺑﻴﻨـﻲ، ﻛﺎﻫﺶ دﻳﺪ ، اﺷـﻚ رﻳـﺰش، ﺗﺮﻳـﺴﻤﻮس، ﺗـﻮده ی ﮔﺮدﻧﻲ،ﻛـﺎﻫﺶ ﺷﻨﻮاﻳﻲ و ﺗﻮرم ﺻﻮرت ﻧﻴﺰ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃـﻮر دﻳـﺮرس و ﺑـﻪ دﻟﻴﻞ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﻣﺠﺎور ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎی ﺑﺪﺧﻴﻢ ﺳﻴﻨﻮس ﻫـﺎی ﭘﺎراﻧـﺎزال ﭘـﻴﺶ آﮔﻬـﻲ ﺑـﺴﻴﺎر ﺑﺪی دارﻧـﺪ. داﺷﺘﻦ ﻋﻼﻳﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻏﻴﺮاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ و درﻋـﻴﻦ ﺣــﺎل درﺻــﺪ ﺷــﻴﻮع ﭘﺎﻳﻴﻦ آنﻫﺎ اﺳﺖ.

روش اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ درﻣـﺎن ﺑـﺮای ﺗﻮﻣﻮرﻫــﺎی ﺑــﺪﺧﻴﻢ ﺳــﻴﻨﻮسﻫــﺎی ﭘﺎراﻧــﺎزال ﺟﺮاﺣـﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ .

اﻣﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺴﺘﺮده ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎی ﺟﺪﻳــﺪ و ﭘﻴــﺸﺮﻓﺘﻪ ﺟﺮاﺣــﻲ ﻫﻤــﺮاه ﺑــﺎ درﻣــﺎن ﺗﺮﻛﻴﺒــﻲ ﺑــﺎ ﺷﻴﻤﻲ درﻣﺎﻧﻲ و رادﻳـﻮﺗﺮاﭘﻲ ﺑﺎﻋـﺚ ﭘﺎﺳـﺦ بهتری ﺑـﻪ درﻣـﺎن ﺗﻮﻣﻮرﻫــﺎی ﺑــﺪﺧﻴﻢ ﺳــﻴﻨﻮسﻫــﺎی ﭘﺎراﻧــﺎزال داده است و ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻘﺎ و اﻣﻴﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ و ﺑﻬﺘـﺮ ﻛﺮدن ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ افراد مبتلا به ﺗﻮﻣﻮرﻫــﺎی ﺑــﺪﺧﻴﻢ ﺳــﻴﻨﻮسﻫــﺎی ﭘﺎراﻧــﺎزال و ﻫـﻢ ﭼﻨـﻴﻦ ﻋـﻮد ﻛﻤﺘـﺮ در ﺗﻮﻣﻮرﻫــﺎی ﺑــﺪﺧﻴﻢ ﺳــﻴﻨﻮسﻫــﺎی ﭘﺎراﻧــﺎزال ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ .

برای آشنایی با درمان تومورهای بینی و سینوس ها و تومور ﻓﻴﺒﺮﻭﻫﻴﺴﺘﻴﻮﺳﻴﺘﻮﻡ و تومورهای استئوما بینی و سینوس روی لینک کلیک کنید.

به این پست امتیاز دهید.
هیچ رای ثبت نشده است