ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺟﺪﻳﺪ عمل بینی

رﻳﻨﻮﭘﻼﺳﺘﻲ یا عمل بینی ، جراحی اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮاتی در ﭘﻮﺳﺖ، ﻏﻀﺮوف و اﺳﺘﺨﻮان ﺑﻴنی ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠـﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮاتی در ﻇﺎﻫـﺮ و ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺑﻴنی می ﮔﺮدد. ﻧﻮع ﺑﺮشﻫﺎی ﺑﻜـﺎر رﻓﺘـﻪ در عمل بینی ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪی آن ﺑﻪ اﻧـﻮاع ” عمل بینی ﺑﺴـﺘﻪ “ ﻳـﺎ ” عمل بینی ﺑـﺎز “ می ﮔﺮدد. بیﺷﻚ عمل بینی ﺣتی ﺑﺮای ﺟﺮاﺣانی ﻛـﻪ ﻫـﺮ روز اﻳﻦ ﻛﺎر را اﻧﺠﺎم می دﻫﻨﺪ، ﻣﺸﻜﻞﺗﺮﻳﻦ ﺟﺮاﺣﻲ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ اﺳـﺖ .

اﻧﮕﻴﺰه ﺗﻤﺎمی ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺮای عمل بینی در ﻫﻤـﻪ ﺟـﺎ دارای ﻣﺸﺘﺮﻛﺎت زﻳﺎدی ﺑﻮده ولی ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﺟﺘﻤﺎعی،

ﻓﺮﻫﻨگی و ﺟﻐﺮاﻓیایی می ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوتی داﺷـﺘﻪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻧﺘﻈﺎرات و ﺗﻮﻗﻌﺎت ﮔﺎه ﻣﺘﻔﺎوتی از عمل بینی را اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛـﻪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﭼﻪ از ﻃﺮف ﺑﻴﻤﺎر و ﭼﻪ از ﻣﻨﻈﺮ ﭘﺰﺷﻚ می ﺗﻮاﻧﺪ در ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻧﻬﺎیی عمل بینی ، ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺪف ﺟﺮاحی زﻳﺒـﺎیی ﺑﻴنی ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ از عمل بینی ﺗﺎ ﺣﺪی ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮده و ﺑﻴﻤﺎر و ﭘﺰﺷﻚ ﺑﻪ درک ﻣﺘﻘﺎﺑلی از ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد رﺳﻴﺪه و اﻧﺘﻈﺎرات ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را درک ﻛﻨﻨﺪ. ﺟﺮاحی زﻳﺒﺎیی ﺑﻴنی ﻳکی از ﻣﺸﻜﻠﺘﺮﻳﻦ، ﻣﺘﺪاوﻟﺘﺮﻳﻦ، ﭘﺮﭼﺎﻟﺶﺗﺮﻳﻦ و در ﻋﻴـﻦ ﺣﺎل ﺟﺎﻟﺐﺗـﺮﻳﻦ اﻋﻤـﺎل ﺟﺮاحی زﻳﺒﺎیی اﺳﺖ و ﻫـﺮﮔﺰ ﻧمی ﺗـﻮان درﺑـﺎره ﻧﺘﻴﺠـﻪ عمل بینی ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ اﻇﻬﺎر ﻧﻈـﺮ ﻧﻤـﻮد ﭼـﻮن ﭘﻮﻳﺎیی ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻴنی در ﻧﺘﻴﺠـه ﻧﻬﺎیی عمل بینی دﺧﺎﻟـﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دارد .

ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم عمل بینی می ﺑﺎﺷﻨﺪ؟

در ﺟﻮاب اﻳﻦ ﺳﺌﻮال ﻗﺪﻳﻤﻲ ، ﺑﺎﻳﺪ اذﻋﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ ﺟﺮاﺣﺎنی ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺻﺤﻴﺢ عمل بینی ﻣﺸﻜﻞ می  ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ اﻃﻼع ﻛﺎﻣـﻞ از اﺻﻮل آﻧﺎﺗﻮمی ﭘﻴﭽﻴﺪه و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟـﻮژی ﺑﻴنی  داﺷـﺘﻪ و ﺗﺠﺮﺑـﻪ  ﻛﺎفی در ﻋﻤـﻞ ﺟﺮاحی ﺑﺎﻓﺖ ﻧﺮم ﺻـﻮرت و آﻣـﻮزش ﻋﻤﻴـﻖ در اﺻﻮل عمل زیبایی بینی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻟﺬا ﻛﺎر ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﭘﻴﭽﻴـﺪه ﻻزﻣﺔ آﻣـﻮزش، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺪاوم اﺳﺖ. از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺟـﺮاﺣﺎن ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ و ﻣﺘﺨﺼﺼـﺎن ﮔـﻮش و ﺣﻠـﻖ و ﺑﻴنی  آﻣﻮزشﻫﺎی ﻻزم را دﻳﺪه اﻧﺪ و ﻫﺮ روزه ﺑـﺎ ﻣﺸـﻜﻼت اﻳـﻦ ﺟﺮاﺣﻲ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻬﺘﺮ و ﻋﻮارض ﻛﻤﺘـﺮ از عمل بینی خواهند بود .

برای مطالعه " نشانه های عمل بینی موفق" کلیک کنید .

به این پست امتیاز دهید.
هیچ رای ثبت نشده است