پولیپ های بینی/ توده های خوش خیم بینی

پولیپ ها بینی به رنگ زرد کم رنگ یا خاکستری – ابی شبیه خوشه های انگور هستند و معمولا" دو طرفه، پایدار، متعدد و متحرک اند که از بینی ، موکوزای سینوس و دیواره خارجی بینی منشاء میگیرند. از آنجا که پولیپ ها تظاهراتی از الرژی دارنداکثرا " تمایل به عود دارند. درمان پولیپ به دو صورت دارویی و جراحی صورت میگیرد. که جراحی آن به دو روش جراحی متداول پولیپکتومی وجراحی آندوسکوپیک می باشد.

عود پولیپ بینی

یکی از مشکلات مطرح در جراحی بینی و