Archive

Post archive page

افت شنوایی ناشی از کار

افت شنوایی است كه بعلت قرار گرفتن در معرض سروصداهای زیاد و طولانی مدت یا قرارگرفتن كوتاه مدت در معرض صداهای بسیار شدید بوجود می آید. نحوه زندگی: محیط كار پرسروصدا و استفاده از ضبط صوت عوامل خطر برای افت شنوایی هستند. سن، جنس وژنتیك : عوامل قابل توجهی در افت شنوایی نیستند. قرار گرفتن مداوم در معرض سروصداهای بلند یا یك صدای واحد و بسیار شدید می تواند به سلولهای مویی شكل كه گیرنده شنوایی را در گوش داخلی…

ادامه مطلب