افسردگی بعد از جراحی بینی

شش روز بعد از جراحی بینی بیمار برای برداشتن بخیه مورد معاینه قرار می گیرد. در برخی از بیماران ورم بعد از عمل جراحی بینی شدید تر می باشد بنابراین بیمار نیاز به اطمینان مجدد و مشاوره دارد. همچنین بیمار می تواند از چسب رنگ پوست به مدت چند روز بیشتر استفاده نماید. بدین وسیله با شرایط راحت تر کنار می آیند.

نتایج هیچ گاه کامل نیستند ولی ظاهر بینی بیمار در روز های اولیه بعد از عمل جراحی بینی می بایست مناسب باشد. گه