Archive

Post archive page

اتواسکلروز چیست؟

واژه اتواسكلروز از معنی یونانی كلمات سخت (اسكلرو) و گوش (اتو) گرفته شده است. این حالت در اثر رشد غیرطبیعی استخوان اضافی در استخوانچه های گوش میانی ایجاد می شود كه منجر به عدم حرکت (فیكس شدن) استخوان ركابی می شود. استخوان ركابی باید آزادانه حركت كند تا گوش به درستی كار كند و خوب بشنویم. شنوائی یك پروسه پیچیده است. در یك گوش طبیعی، ارتعاشات صوتی از گوش خارجی وارد مجرای گوش شده و در آنجا به پرده صماخ…

ادامه مطلب