Archive

Post archive page

زوایای بین بینی و صورت براساس زیباشناسی

زوایای بین بینی و صورت براساس زیباشناسی : ارتباط بین  بینی و صورت بر اساس زیبایی شناسی  بر پایه چهار زاویه مهم بیان می شود که این چهار زاویه عبارتند : 1-زاویه بین بینی و پیشانی (نازوفرونتال) 2-زاویه بین بینی و صورت (نازوفاسیال) 3-زاویه بین بینی و لب بالا (نازولبیال) 4- زاویه بین بینی و چانه (نازومنتال) . زاویه بین بینی و صورت (نازوفاسیال) : در مورد این زاویه می توان گفت که محدوده  زاویه  آن به لحاظ اصول زیبایی…

ادامه مطلب

برجستگی و قوس بینی

برجستگی و قوس بینی: شاید مهم ترین فاکتور به لحاظ زیبایی شناسی بینی  اندازه گیری برجستگی (درازا) و انحنای (قوس) بینی می باشد. در مورد انحنای (قوس) نوک بینی می توان گفت که این انحنا کمانی از یک دایره است که مرکز آن کانال گوش خارجی می باشد. باتوجه به اینکه برجستگی (درازا)  و انحنای (قوس) بینی اساساً مهمترین فاکتورهای بینی به لحاظ زیبایی شناسی می باشند لذا  برای تعیین این زوایا روش های مختلفی توسط دانشمندان و جراحان مختلف…

ادامه مطلب