Archive

Post archive page

گوش درد کودکان

گوش درد کودکان در شب کودکانی که سرما خورده اند ممکن است دچار گوش درد شوند، زیرا مخاطهای‌ گوش آنان متورم می شود. این مشکل در آنها ممکن است به دلیل یک التهاب چرکین در گوش میانی یعنی التهاب گوش نیز باشد. هم سرما خوردگی و هم التهاب گوش از بیماری‌های عفونی عادی نزد کودکان بشمار می‌‌روند. غالباً کودکان شب هنگام از گوش درد بیدار می‌‌شوند زیرا ورم گوش آنان در هنگام درازکشیدن افزایش می‌‌یابد. با قراردادن چندین بالش زیر…

ادامه مطلب