Archive

Post archive page

شالازیون پلک

شالازیون برجستگي کوچکي در لبه پلک در زير پوست است که در اثر انسداد مجراي خروجي غدد ترشح کننده چربي پلک و تجمع مواد ترشح شده در غده چربي ايجاد مي شود.استفاده از کمپرس گرم و ماساژ ملايم ممکن است به تخليه شالازیون کمک کند اما در مواردي که با وجود اين اقدامات بیماری بهبود پيدا نکند مي توانيد به چشم پزشک مراجعه کنيد تا با عمل جراحي شالازیون پلک را تخليه کند. ** روش عمل جراحی بیماری شالازیون در درمان جراحي بیماری شالازیون پلک…

ادامه مطلب