Archive

Post archive page

درمان بیماری های گوش

بهداشت گوش گوش را باید از گرما و باد محافظت کرد و مراقب بود که آب و جانوران داخل آن نشوند ، چرک گوش را باید بر طرف کرد و هر هفته یک بار روغن بادام تلخ در گوش چکاند . باید مراقب بود که داخل گوش ، ورم و زخم و جوش تولید نشود . اگر جوش هایی در حال سر بر آوردن بودند ، شیاف خشخاش شاخ دار در سرکه بریزند و در گوش بچکانند . اگر هفته…

ادامه مطلب