Archive

Post archive page

بینی‌ با عیب های مادرزادی

بینی با عیب های مادرزادی مشاهده کرده‌ايد که در نوزادان،  بيني‌ زيبا و کوچک است و والدين از خداوند ميخواهند که بيني‌ فرزندشان هميشه به اين شکل باقي‌ بماند، ولي‌ غالباً اين اتفاق نمي‌افتد. در تعدادي ضربه و در عده ديگر رسيدن به سنّ بلوغ و مسائل ارثي و نژادي تغييراتي‌ را در بيني‌ ايجاد مي‌کند. اين سير طبيعي در رشد بيني است. بيني‌ گروه اندکي‌ از نوزادان (کمتر از يک درصد) در بدو تولد عیب هایی دارد. اين ناهنجاري‌ها…

ادامه مطلب