Archive

Post archive page

خروسک (کروپ)

نوعی بیماری ویروسی است که در آن تورم و التهاب مجرای تنفسی فوقانی ایجاد می شود. این بیماری از 6 ماهگی تا 3 سالگی بیشترین شیوع را دارد و پس از 6 سالگی کمتر روی می دهد، عوامل بیماری خروسک ، ویروس پاراآنفلوآنزا، ویروس سن سی شیال تنفسی یا آنفلوآنزای نوع A یا B یا هموفیلوس آنفلونزا هستند. بعضی از باکتری های دیگر هم موجب خروسک می شوند. بیماری کروپ در اواخر پاییز و تمام زمستان بیشترین شیوع را دارد.…

ادامه مطلب