Archive

Post archive page

عوامل ایجاد سینوزیت

عوامل ایجاد سینوزیت : عواملی که باعث سینوزیت می شود : ویروسها که بیشتر سینوزیت ها را ایجاد می کنند. باکتریها که باعث ایجاد سینوزیت ها میشود. آلرژی و حساسیتها  که باعث ایجاد سینوزیت ها میشود.  پولیپ و تومورهای بینی که باعث ایجاد سینوزیت ها میشود.  انحراف بینی ،باعث ایجاد سینوزیت ها میشود.  عفونتهای قارچی و در مواردی عفونتهای دندانی که باعث ایجاد سینوزیت ها میشود. درمان سینوزیت حاد به عامل ایجاد کننده بستگی دارد.التهاب سینوس ها اگر ادامه پیدا کند ممکن است به عفونتهای شدید و عوارض جدی تری…

ادامه مطلب

آناتومی بینی

آناتومی بینی : حفرهٔ بينى توسط تيغهٔ بينى به دو حفرهٔ کوچکتر راست و چپ تقسيم مى‌شود.  هر يک از اين حفرات بینی  داراى يک دهانهٔ قدامى (پرّه‌هاى بيني)، يک دهانهٔ خلفى (کوآنا) و تعدادى برجستگى‌هاى استخوانى به نام کونکا يا توربين است که از ديواره‌هاى طرفى به درون حفره  بینی برآمده‌اند.در خلف حفرهٔ بيني، نازوفارنکس قرار گرفته است. بخش های سينوس‌هاى پارانازال : سينوس‌هاى ماگزيلارى و اتموئيد در هر دو طرف بینی . سينوس فرونتال  . سينوس اسفنوئيد. مخاط…

ادامه مطلب

تشخیص تومور بینی و سینوس ها

تومورهای بینی و سینوس ها:   اپیدمیولوژی تومور بینی و سینوس : 1.  کمتر از۳% بدخیمیهای تنفسی.گوارشی از تومور بینی و سینوس میباشد . 2.  کمتر از۱% همه تومورها ، تومور بینی و سینوس میباشد . 3.  مردها۲برابر زن ها به تومور بینی و سینوس گرفتار میشوند . 4-دردهه های پنج تا هفت بیشترین افراد دچار تومور بینی و سینوس شدند . 4.  ۴۴%بیماران شغلشان در ارتباط با نیکل، کروم، صنایع چوب بوده که در چنین افرادی تومور بینی و…

ادامه مطلب