لوزه سوم و زمان جراحی آن

لوزه سوم به صورت توده‌ای بافتی، در محل اتصال قسمت حلقی حفره بینی به حلق واقع شده است. وظیفه‌ی لوزه سوم ، حذف میکروب‌ها و ویروس‌هایی است که از طریق بینی وارد بدن می‌شوند. از این رو لوزه سوم با ساختن پادتن بر علیه میکروب‌ها، به دفاع بدن در برابر آن‌ها کمک می‌نماید.

برخی از پزشکان معتقدند که اگر کودک، به سن ۳ سالگی برسد، اهمیت عملکرد دفاعی آدنوئید به کلی از دست می‌رود. معمولاً اندازه لوزه سوم در ۵ سالگی تحلیل رفته و کوچک