Archive

Post archive page

رفع وزوز گوش

هرچند كه هنوز درمان قطعی برای وزوز گوش و علت سوت کشیدن گوش گزارش نشده است، اما طیف وسیعی از شیوه‌های رفتاری می‌ تواند در كاهش این صدای مزاحم كمك كند. كارهایی که برای كنترل این صدای مزاحم می ‌توانید انجام دهید: *‌ برای رفع وزوز گوش توجه كنید چه فعالیت‌هایی در طول روز، شما را از دقت به صدا باز می ‌دارد و یا موجب می ‌شود كه توجه شما به وزوز گوشتان كمتر شود؟ به احتمال زیاد این ها…

ادامه مطلب