Archive

Post archive page

علائم التهاب گوش خارجی

- گوش درد - حساسیت و قرمزی لاله گوش و مجرای گوش خارجی - وجود دمل پر از چرك در مجرا - ترشح از گوش به علت التهاب گوش خارجی - خارش، خشكی و تشكیل پوسته روی گوش التهاب گوش خارجی ، عفونت مجرای خارجی گوش است. این مجرا از لاله گوش شروع شده و تا پرده گوش ادامه پیدا می‌كند. وجود یك شیء خارجی در آن و تمیز كردن و خاراندن شدید گوش می‌تواند ایجاد عفونت گوش كند. عفونت…

ادامه مطلب

درمان اوتیت خارجی گوش

گوش خارجی شامل لاله گوش و مجرای گوش است که اوتیت خارجی گوش در اثر علل زیر ایجاد می شود. عوامل عفونی  اوتیت خارجی گوش می تواند در اثر باکتری ها یا قارچ ها بوجود آید. باکتری ها شایع ترین عامل ایجاد اوتیت خارجی گوش در آب و هوای معتدل هستند. شایع ترین باکتری های ایجاد کننده اوتیت خارجی گوش پسودو موناس آئروژینوزا است و باکتری های در ردیف های بعدی پروتئوس ولگاریس و اشرشیا کولی و استافیلوکوک طلائی هستند.…

ادامه مطلب

التهاب گوش خارجی

التهاب گوش خارجی ،التهاب مجرای گوش میباشد كه به گوش شناگران معروف است. شنا یا استفاده از سمعك یا گوشی‌هایی كه در آب یا سروصدا استفاده میشوند عوامل خطر برای التهاب گوش خارجی هستند. سن، جنس و ژنتیك در عوامل ایجاد کننده التهاب گوش خارجی عوامل قابل توجهی نیستند. در بیماری التهاب گوش خارجی ، مجرای گوش معمولاً بخاطر عفونتهای باكتریایی، ویروسی یا قارچی ملتهب میشوند. این مشکل اغلب بعد از شنا كردن بوجود می‌آید. زیرا رطوبت مداوم داخل مجرای…

ادامه مطلب

اوﺗﯿﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺰﻣﻦ گوش

در اوﺗﯿﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺰﻣﻦ گوش ﺑﻪ ﺟﺎی درد ، ﺷﮑﺎﯾﺖ اﺻﻠﯽ ﺧﺎرش اﺳﺖ . ﻣﻌﻤﻮﻻ” در اﺛﺮﺧﺎراﻧـﺪن زﯾـﺪ ، ﻣﺠـﺮای ﮔـﻮش دﭼـﺎر ﺧﺮاﺷﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد . دﺳﺖ ﮐﺎرﯾﻬﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای ﭘﺎک ﮐﺮدن ﮔﻮش ﮐﻪ در اﻓﺮاد ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ” ﻧﺎﺧﻮﺷـﺎﯾﻨﺪ و ﺣﺘﯽ دردﻧﺎک ﻫﺴﺘﻨﺪ ، ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران  ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ دارﻧﺪ . در ﺗﻌﺪادی از ﺑﯿﻤﺎران ،ﺗﺮﺷﺢ ﮔﻮش ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﻣـﯽ ﺷﻮد . ﺗﻨﻬﺎ درﺻﻮرت اﻧﺴﺪاد ﮔﻮش ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﻮاد زاﯾﺪ ، ﮐﺎﻫﺶ ﺷﻨﻮاﯾﯽ وﺟـﻮد دارد . در اوﺗﯿﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺰﻣﻦ گوش…

ادامه مطلب

علائم التهاب گوش

التهاب گوش ایجاد شده به دنبال عفونت در مجرای گوش باعث ایجاد درد می شود، بنابراین درد از علائم شایع بیماری می باشد. خروج ترشحات به دنبال التهاب زیاد از دیگر علائم شایع است. از علائم دیگر التهاب گوش می توان به قرمزی مجرا و اطراف لاله گوش اشاره کرد. در بعضی از موارد که شدت بیماری التهاب گوش بیشتر است ممکن است غدد لنفاوی اطراف گوش هم متورم شوند و درد از ناحیه لاله و مجرای گوش فراتر رفته…

ادامه مطلب

علت التهاب گوش خارجی

التهاب مجرای گوش خارجی، یک بیماری نسبتا شایع می باشد که به خصوص در فصل گرما و تابستان که افراد از استخر استفاده می کنند شیوع آن بیشتر می شود. گوش انسان از سه قسمت تشکیل شده است که شامل گوش خارجی، گوش میانی و گوش داخلی می باشد. گوش خارجی شامل لاله گوش و مجرای گوش تا حد پرده صماخ است. گوش میانی از پرده گوش تا ناحیه حلزونی یا پنجره بیضی که به حلزون گوش منتهی می شود…

ادامه مطلب