Archive

Post archive page

نقش بینی در زیبایی صورت

ارتباط زیبایی بینی و چانه زیبایی این دو عضو درارتباط بسیار نزدیكی با همدیگر هستند .بخصوص در نیمرخ صورت .چانه زیبا بصورت طبیعی پیش آمده و تقریبا هم طراز با لب پایین است.در چانه هایی كه رشد طبیعی نكرده و عقب هستند دهان بیرون زده و جلوتر بنظر میاید و حركات لب طبیعی نیست . چانه زیبا ، یكی از عوامل مهم زیبایی صورت و فراتر از زیبایی باعث تعادل و توازن و با نمكی صورت میباشد . در چهره…

ادامه مطلب