Archive

Post archive page

آفت دهان

آفت دهان (canker sores; aphthus ulder)، به زخم های دردناکی گفته می شود که در مخاط دهان به وجود می آیند و در زن ها شایع تر از مردها هستند. آفت دهان مسری و سرطانی نیست و تبدیل به سرطان نمی شود. زخم های آفتی اغلب کوچک، بسیار دردناک و کم عمق هستندو غشای خاکستری رنگی روی آن ها را می پوشاند و حاشیه آفت دهان به وسیله ی هاله ای قرمز رنگ احاطه می شود.معمولاً بعد از 10 تا…

ادامه مطلب