Archive

Post archive page

وقفه تنفسی درخواب

خرخر صداییست که در هنگام دم درحین خواب در اثر لرزش بافتهای نرم مسیر تنفسی (از بینی تا حنجره) ایجاد می شود. معمولا عواملی که مسیر تنفس را تنگ می کنند سبب ایجاد خرخر می شوند. از جمله عوامل موثر در ایجاد خرخر موارد زیر را می توان نام برد: انحراف تیغه بینی تنگی مادرزادی بینی و حلق پولیپ بینی احتقان بینی بزرگی لوزه ها بزرگی زبان چاقی بلندی کام نرم و زبان کوچک معمولا خوابیدن در حالت طاق باز،…

ادامه مطلب