Archive

Post archive page

انواع عفونت گوش

یکی از شایع‌ترین نوع عفونت‌ها است که به دو صورت عفونت گوش میانی و التهاب گوش خارجی خود را نشان می‌دهد. این عارضه در میان نوزاد به مراتب بیشتر از بزرگسالان است و شاید کامل نبودن سیستم ایمنی بدن، دلیل اصلی شایع بودن عفونت گوش در میان نوزاد باشد. در عفونت گوش بجز عوامل ویروسی و باکتریایی، علایم شایع دیگری نیز باعث ایجاد التهاب گوش میانی و خارجی می‌شود که همراه با راههای پیشگیری و درمان، در ادامه مطلب به برخی…

ادامه مطلب

عفونت گوش

معمولا بیماریها و عفونت های گوش میانی به جز ثابت شدگی پایه استخوانی رکابی (اتواسکلروز) و گسیختگی زنجیره استخوانی اثرات خود را به صورت تغییراتی در موقعیت ، رنگ و یکپارچگی پرده گوش منعکس می‌کنند. عفونت های پرده گوش در داخل لایه‌های پرده گوش ممکن است باعث ایجاد وزیکولهایی در سطح پرده شود مثل میرنژیت بولوز که گاهی در عفونتهای ویروسی و یا زونای گوش دیده می‌شود. تمپانواسکلروز به دنبال بیماری التهابی مزمن گوش به شکل پلاکهای سفید و خاکستری…

ادامه مطلب

عفونت مکرر گوش

عفونت گوش پس از سرماخوردگی شایع ‌ترین بیماری کودکان است که سه‌ چهارم کودکان را پیش از آن که به سه سالگی برسند، لااقل یک بار مبتلا می‌ کند. اولین علامت عفونت گوش، درد گوش می باشد . ولی هر گوش دردی را نباید عفونت گوش تلقی کنیم، زیرا 50 درصد دردهای گوش از قسمت‌ های دیگر بدن ناشی می‌ شوند، یعنی مریضی که با گوش درد به پزشک مراجعه می ‌کند، ممکن است هیچ مشکلی در گوشش ندارد، مثلا…

ادامه مطلب

خطرات عفونت گوش

ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ - ﺳﻦ: ﮐﻮدﮐﺎن از ﺷﺶ ﻣﺎھﮕﯽ ﺗﺎ دو ﺳﺎﻟﮕﯽ، ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻧﺪازه و ﺷﮑﻞ ﺷﯿﭙﻮر اﺳﺘﺎش و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮔﻮش ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. - ﮐﻮدﮐﺎن در مهد ﮐﻮدک ھﺎ: اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ھﺴﺘﻨﺪ، ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ و ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮔﻮش ﻗﺮار دارﻧﺪ. - ﻏﺬای ﻧﻮزاد: ﻧﻮزاداﻧﯽ ﮐﻪ از ﺑﻄﺮی ﺷﯿﺮ ﻣﯽ ﻧﻮﺷﻨﺪ، ﺑﻪ ﺧﺼﻮص آنهایی ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ دراز ﮐﺸﯿﺪه از ﺑﻄﺮی ﻣﯽ ﻧﻮﺷﻨﺪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮزاداﻧﯽ…

ادامه مطلب

درمان ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮔﻮش

تشخیص  ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﯿﻤﺎر و ﺑﺎ وﺳﯿﻠﻪ ای ﺑﻪ ﻧﺎم اﺗﻮﺳﮑﻮپ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮔﻮش را ﺗﺸﺨﯿﺺ می دھﺪ و راه مناسب برای درمان ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮔﻮش را بر می گزیند . درﻣﺎن ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮔﻮش -  ﮐﻤﭙﺮس ﮔﺮم: ﮐﻤﭙﺮس ﮔﺮم و ﻣﺮطﻮب (ﻣﺜﻞ ﺣﻮﻟﻪ ﮔﺮم و ﻧﻤﺪار) را روی ﮔﻮﺷﺘﺎن ﻗﺮار دھﯿﺪ ﺗﺎ درد ناشی از ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮔﻮش ﮐﻢ ﺷﻮد. - داروھﺎی ﻣﺴﮑﻦ: اﺳﺘﺎﻣﯿﻨﻮﻓﻦ و اﯾﺒﻮﭘﺮوﻓﻦ را ﺑﺮای ﮐﺎھﺶ  و درمان درد ناشی از ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮔﻮش ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ…

ادامه مطلب

انسداد شیپور استاش

تست شیپور استاش آزمون بلع رایجترین آزمایش و تست برای بررسی وضعیت شیپور استاش است. در این تست شیپور استاش در صورت طبیعی بودن عملکرد شیپور استاش ، به علت متعادل بودن فشار در دو طرف پرده صماخ ، تمپاگرام حداکثر قابلیت پذیرش را نشان می‌دهد. در صورت انسداد شیپور استاش ، تمپانوگرام فشار منفی را نشان خواهد داد. سرما خوردگی یا آلرژی بعلت التهاب یا تجمع مایع ممکن است شیپور استاش را مسدود نماید.این امر در کودکان کوچک شایعتر…

ادامه مطلب

شیپور استاش چیست؟

گوش میانی از طریق مجرای شنوایی (مجرای شیپور استاش) به داخل حلق بینی و از طریق حلق بینی به خارج باز می شود (حلق بینی یا نازوفارنكس قسمتی از حلق است كه با بینی ارتباط و مجاورت دارد). این مجرا نام های مختلفی دارد كه عبارتند از: مجرای استاش، شیپور استاش، لوله شنوایی، مجرای شنوایی و لوله فارنژیتمپانیك. شیپور استاش یک مجرا یا لوله ارتباطی بین گوش میانی با فضای نازوفارنکس به طول 30 تا 40 میلی متر بوده، شامل…

ادامه مطلب

اختلال در عملکرد شیپور استاش

چسب گوش چسب گوش یک بیماری می باشد که در ان گوش میانی از مایع چسبناکی پر می شود و شیپور استاش دچار اختلال می شود و موجب می شود که هوا به خوبی جریان پیدا نکند و سبب اختلاف فشار هوا در دو طرف پرده گوش می شود پرده گوش تنگ شده و به خوبی مرتعش نمی شود و شنوایی مختل می شود البته گاهی در اختلال شیپور استاش میزان ارتعاشات پوستی حتی بیشتر می شود که در کودکان…

ادامه مطلب

اختلالات شیپور استاش

عملکرد شیپور استاش شیپور استاش لوله ای است که 3/2خارجی آن استخوانی و 3/1 داخلی آن غضروفی عضلانی است. لوله شیپور استاش مهمترین عنصر سلامت گوش می باشد. مسئول هوادهی به داخل گوش میانی و برقراری تعادل هوا بین گوش میانی و نازوفارنکس است. اختلالات شیپور استاش اغلب در اطفال بصورت اوتیت سروز خود را نشان می دهد که بیشتر در زمینه آلرژی تنفسی و اختلال شیپور استاش رخ می دهد که با درمان دارویی و افزایش سن بدون هیچگونه…

ادامه مطلب

عملکرد شیپور استاش

آناتومی شیپور استاش گوش میانی بوسیله لوله باریکی که شیپور یا لوله استاش (Eustachian tube) نامیده می‌شود به پشت بینی متصل شده است. لوله شیپور استاش همراه با گوش میانی فشار هوا را بر هر دو طرف پرده گوش متعادل می‌کنند. لوله شیپور استاش تقریباً ۳۵ میلیمتر طول دارد و pharyngotympanic نیز نامیده می‌شود. نام شیپور استاش از آناتومیست قرن شانزدهم گرفته شده است. این مجرا از سطح قدامی گوش میانی به سطح خارجی نازوفارنکس در ناحیه کونکای تحتانی بینی…

ادامه مطلب