Archive

Post archive page

گرفتگی بینی بعد از جراحی

گرفتگی بینی بعد از جراحی ، دو علت دارد، دسته ای از بیماران انحراف تیغه ی بینی را قبل از عمل بینی دارند ولی چون اندازه بینی بزرگ است انحراف بینی ، علامتی بروز نمی دهد. وقتی اندازه بینی کوچک شود، انحراف تیغه بینی علامت دار می شود و دچار گرفتگی بینی بعد از جراحی می شود . علت دسته ی دوم گرفتگی بینی بعد از جراحی ، کسانی هستند که تکنیک  جراحی برایشان مناسب نبوده، بینی بیش از حد…

ادامه مطلب