Archive

Post archive page

عمل افتادگی بینی

در بینی هایی که دچار افتادگی بینی هستند، تصمیم گیری در مورد این که چه میزانی از بالا بردن نوک بینی به زیبایی چهره و رفع افتادگی بینی کمک می کند، باید بر اساس معیارهای زیبایی برای تناسب صورت باشد. اصل "یک سوم" یکی از معیارهای زیبایی است. یک سوم بالای صورت پیشانی است و یک سوم تحتانی از زیر بینی تا زیر چانه امتداد دارد. یک سوم میانی صورت فاصله بین ریشه بینی در بالا و قاعده بینی در…

ادامه مطلب

بینی افتاده

عضلات متعددی در بینی و صورت وجود دارند که در هنگام ابراز احساسات مانند خنده موجب حرکت دادن نوک بینی به سمت پایین می شوند. روش های جراحی گوناگونی برای مقابله با بینی افتاده وجود دارد. امروزه سعی بر این است که از روش هایی که متکی بر افزایش بافت ها ( بجای برداشتن و کم کردن بافت ها) است در جلوگیری از روند بینی افتاده استفاده شود. بدین ترتیب که بافت هایی که از قسمت های اضافی و ناهنجار…

ادامه مطلب

جلوگیری از افتادگی بینی

مهم‌ترین راه‌حل افتادگی بینی ، پیشگیری است. برای جلوگیری از افتادگی بینی ، جراح باید از روش‌هایی استفاده کند که کمتر در آن، از کم کردن بافت استفاده شده باشد و بیشتر باید تقویت و تغییر شکل بافت باشد. ما اکنون در روش‌های جدید، شکل بافت‌های بینی را تغییر می‌دهیم؛‌یعنی جابه‌جا می‌کنیم و یک بافتی را از یک جایی در جایی دیگر کار می‌گذاریم، نه اینکه بخواهیم یک بافتی را از بینی خارج کنیم. بنابراین نوع روشی که به کار…

ادامه مطلب

رفع افتادگی بینی

ممکن است در هفته‌های اول بعد از عمل بینی، افتادگی بینی مشخص نباشد و بعد از چند ماه یا چند سال افتادگی بینی خودش را نشان بدهد. برای همین، جراحی‌هایی که در حقیقت با روش‌های کاهشی (کم کردن و برداشتن بافت‌ها) انجام می‌شود بیشتر نوک بینی را افتاده می‌کند و در درازمدت اگر چه ممکن است تورم‌های بینی نتایج کوتاه‌مدت را نشان ندهد ولی بعد از یک مدت که تورم‌ها می‌خوابد، به دلیل تضعیف ساپورت بینی، فرد دچار افتادگی بینی…

ادامه مطلب

افتادگی بینی و علل آن

از آنجا که بینی یک نقش مرکزی در صورت دارد، اهمیت زیادی در زیبایی چهره دارد و یکی از چیزهایی که در زیبایی بینی در صورت بیمار اهمیت دارد، شکل و میزان چرخش نوک بینی است. بینی در تناسب صورت نقش مهمی ایفا می‌‌کند. به طور کلی، یک زاویه‌ بین لب و بینی وجود دارد که در افراد مختلف، متغیر است و عوامل مختلفی در آن تاثیر دارد. وقتی سن بالا می‌رود، افتادگی بینی اتفاق می‌افتد و افتادگی بینی به…

ادامه مطلب

افتادگی بینی بعد از عمل

ﻋﻤﻞ زیبایی بینی (راﻳﻨﻮﭘﻼﺳـﺘﻲ ) ﻳﻜـﻲ از ﺷـﺎﻳﻌﺘﺮﻳﻦ اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﻲ زﻳﺒﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎران ﺧﻮاﻫﺎن آن ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻧﻮك ﻣﺜﻠﺚ ﻗﺎﻋﺪه ﺑﻴﻨﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﺮون زدﮔـﻲ را داراﺳﺖ. ﻓﺮم ﻧﻮك ﺑﻴﻨﻲ در ﺗﺄﻣﻴﻦ زﻳﺒـﺎﻳﻲ ﺑﻴﻨـﻲ اﻫﻤﻴـﺖ دارد . ﻳﻜﻲ از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻋﻤﻞ رﻳﻨﻮﭘﻼﺳﺘﻲ ﺣﻔﻆ ﺑﻴﺮون زدﮔﻲ ﻧﻮك ﺑﻴﻨـﻲ و رفع افتادگی بینی اﺳﺖ. ﻫﺪف از ﺟﺮاﺣﻲ ﻧﻮك ﺑﻴﻨﻲ اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻧﻮك ﻣﺸﺨﺺ، ﺑﺎﺛﺒﺎت و دارای ﺑﻴﺮون زدﮔﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ . از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﺳـﺎﭘﻮرت و ﺑﻴﺮون زدﮔﻲ ﻧﻮك ﺑﻴﻨـﻲ در زﻣـﺎن ﺗـﺮﻣﻴﻢ…

ادامه مطلب

فیلم انیمیشن عمل جراحی پلاستیک بینی

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur

تقویت بینی به‌جای كاهش بافت‌های آن،در این جراحی به جای کم کردن و کاهش بافت‌های پشت بینی، با تقویت و افزایش حمایت پایه بینی در ناحیه نوک بینی، قوز بینی اصلاح شده است. در روش‌های قدیمی، عمل جراحی پلاستیک بینی بیشتر متکی بر برداشتن و خارج‌کردن بافت بینی بود و بینی تقریبا همیشه کوچک می‌شد. اشکال این روش‌ از عمل جراحی پلاستیک بینی سال‌های بعد خود را نشان داد و به همین دلیل هم چند دهه طول کشید تا با…

Continue reading