Archive

Post archive page

غربالگری شنوائی نوزادان

چرا غربالگری شنوائی نوزادان مهم است؟ تقریباً 2 تا 4 از هر 1000 كودك در آمریكا ناشنوا یا سخت شنوا به دنیا می آیند. بنابراین كاهش شنوایی شایعترین ناتوانی حین تولد است. بسیاری از مطالعات نشان داده اند كه تشخیص زودرس كاهش شنوائی با غربالگری شنوائی نوزادان جهت تكامل گفتار، زبان و توانایی های شناختی و روانی – اجتماعی اهمیت بسزا دارد. اگركاهش شنوائی با غربالگری شنوائی نوزادان سریع تشخیص داده شود (بخصوص در اولین ماه زندگی)، درمان اغلب موفقیت آمیز…

ادامه مطلب