Archive

Post archive page

آدنوئید و لوزه سوم

اغلب در یک عمل جراحی میـتوان هـم لوزه ها و هم بافت غیر طبیعی غدد فوقانی گلو (آدنوئید) را بـا هــم انجام داد. هر چند شما با باز کردن دهان و نگاه کردن در آیـنه براحتی میتوانید لوزه های خود را مشاهده کنید، اما غدد فـوقـانـی گـلو قـابل مشـاهـده نیستند. پزشک برای مشاهده ی این بافتها باید از آینه های مخصوص و یا نوسان سنج استفاده کند. آدنوئید چیست؟ به انبوهی از بافت های غده ای شکل که در گذرگاه…

ادامه مطلب

زمان مناسب عمل لوزه ها و آدنوئید ( لوزه سوم )

زمان مناسب عمل لوزه ها و آدنوئيد ( لوزه سوم ) : مواردي كه عمل برداشتن لوزه ها و آدنوئيد ( لوزه سوم ) با صلاح ديد پزشك مربوط ممكن است انجام شود عبارت از : 1-عفونتهاي چركي مكرر لوزه ها و آدنوئيد ( لوزه سوم ) . 2-خروپوف كردن دائمي شبانه به دليل بزرگي لوزه ها و آدنوئيد ( لوزه سوم ). 3 - تنفس دهاني هنگام خواب به علت لوزه ها و آدنوئيد ( لوزه سوم ) . 4-…

ادامه مطلب