Archive

Post archive page

بیهوشی در جراحی زیبایی گوش

نوع بی‌هوشی درجراحی زیبایی گوش با هر سه روش بی حسی موضعی، نیمه بی‌هوشی و یا بی‌هوشی كامل قابل انجام است. جراحی زیبایی گوش با 3روش بی‌حسی موضعی، نیمه ‌بیهوشی و بیهوشی قابل انجام است و در مورد نحوه بیهوشی در جراحی زیبایی گوش با بیمار صحبت می‌شود. بی‌هوشی تنها راه جراحی زیبایی گوش نیست. در روش بی‌حسی موضعی در جراحی زیبایی گوش از محلول‌های بی‌حس‌كننده و موضعی مانند لیدوكایین استفاده می‌‌شود و این ماده تنها در محلی كه جراحی زیبایی گوش…

ادامه مطلب