Archive

Post archive page

ورم عمل بینی

سه فاکتوراساسی که درمیزان ورم بینی بعد از عمل دخیل می باشند ، عبارت اند از : ۱- فاکتورهای ورم عمل بینی مربوط به جراح ۲- فاکتورهای ورم عمل بینی مربوط به بیهوشی ۳- فاکتورهای ورم عمل بینی مربوط به بیمار فاکتورهای ورم عمل بینی مربوط به جراح قطعاً هرچقدر جراحی با ظرافت بیشتری انجام شود ، ورم عمل بینی بیمار کمتر خواهد بود . فاکتورهای ورم عمل بینی مربوط به بیهوشی بدون شک هر چقدر بیهوشی بهترباشد و فشار…

ادامه مطلب