Archive

Post archive page

اهمیت پوست در عمل زیبایی بینی

اساسا عمل زیبایی بینی به مقدار بسیار زیادی ارتباط مستقیم با تغییرات اسکلت زیرین بینی در جهت ایجاد ظاهر ایده آل دارد. از آنجا که در جراحی زیبایی یه ندرت تغییری بر روی پوست انجام میشود، درک اهمیت لایه پوششی ( پوست وبافت نرم زیرین ) سخت بوده و برای بعضی از بیماران کنترل وبا پیش بینی اثرات آن بر روی نتیجه عمل زیبایی بینی بسیار مشکل خواهد بود . شاید مهمترین و تنها وجه مشخص نقش پوست در عمل…

ادامه مطلب