Archive

Post archive page

تومـور پـلک

تومـور در واقـع رشد غــير طبيعي هر بافـت در بدن مي باشد. که مي توانـد بـصورت خوش خيم ( غير سرطاني ) و بدخـيم (سرطاني ) رخ دهد. تومـور پلک ميتوانـنـد در هر جاي چشم و پلک رخ دهند. گاهي اوقا ت تومورها از مناطق ديگر به سمت چشم رشد مي کنند و يا از ساير نقاط بدن به چشم گسـترش مي يابند. تومور پـلک ميتواند خوش خيم و يا بد خيم باشند. گاهـي تومـورهــاي کاذب بصورت گرانولوما که در…

ادامه مطلب