استانداردهای زیبایی

مغز انسان مثل یک کامپیوتر عمل می کند، اطلاعات را ذخیره می کند و در زمان مورد نیاز بازخوانی می کند. استانداردهای زیبایی حقیقتا مجموعه و مقایسه ای است که شما دیده و یا تجربه کرده اید. وقتی شما گلی را مشاهده می کنید و فکر می کنید که زیباست، خاطره چشم شما پاسخ ذهنی این گل را در مقایسه با سایر گلهایی که تا کنون دیده اید، اندازه گیری کرده است و همین موضوع در مورد لبخند نیز وجود دارد.

این حقیقتی است که استانداردهای زیبایی با گذشت زمان و با تغییر بافت اجتماعی، تفاوت کرده است مثلا در بعضی مناطق آفریقا افراد لبها یا گوش ها یا بینی هایشان را سوراخ می کنند و درون این سوراخ حلقه یا سنگ رنگی قرار می دهند. در بین چینی ها نوارهای باریک روی پای خانمها یک نشانه مهم زیبایی محسوب می شده است.

ﺑﯿﻨﯽ

ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺎﻧﻮن ﻣﺮﮐﺰی ظﺎھﺮ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﭼﻮن در ﺧﻂ وﺳﻂ ﯾﮏ ﺳﻮم ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺻﻮرت ﻗﺮاردارد. ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻧﺪک در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﯿﻨﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺮاﺣﯽ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﮔﺎھﯽﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ بهبودی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی در ﺗﻌﺎدل ﺻﻮرت ﺷﻮد. ﺑﯿﻨﯽ اﯾﺪه آل ﺑﺎﯾﺪ طﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ و درﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻗﺴﻤﺘهﺎی اطﺮاف ﺑﺎﺷﺪ وﺗﻮﺟﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮدش ﺟﻠﺐﻧﮑﻨﺪ.

اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی زاوﯾﻪ ھﺎ در ﺑﯿﻨﯽ

 در ﻋﮑﺲ ﻧﯿﻤﺮخ ﯾﮏ ﺧﻂ از ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺗﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﭼﺎﻧﻪ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد. زاوﯾﻪ اﯾﻦ ﺧﻂ ﺑﺎ ﺧﻂ ﭘﺸﺖ ﺑﯿﻨﯽ (از ﻓﺮو رﻓﺘﮕﯽ ﺑﺎﻻی ﺑﯿﻨﯽ ﺗﺎ ﻧﻮک ﺑﯿﻨﯽ) زاوﯾﻪ ﻧﺎزوﻓﺎﺳﯿﺎل ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.زاوﯾﻪ ﺳﻮم در ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﯿﻨﯽ، زاوﯾﻪ ﺑﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﻟﺐ اﺳﺖ.اﯾﻦ زاوﯾﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺑﯿﻨﯽ و ﻟﺐ ﺑﺎﻻ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ. اﯾﻦ زاوﯾﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﺎھﻨﺠﺎرﯾهای اﺳﮑﻠﺖ ﺻﻮرت و دﻧﺪاﻧها ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. اﯾﻦ زاوﯾﻪ در ﻣﺮدان ۹۰ ﺗﺎ ۹۵ درﺟﻪ و در زﻧﺎن ۹۵ ﺗﺎ۱۰۵ درﺟﻪ اﺳﺖ. در اﻓﺮاد ﮐﻮﺗﺎه ﻗﺪ، زاوﯾﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﺗﺮ اﺳﺖ و در اﻓﺮاد ﻗﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﯾﮏ زاوﯾﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺗﺮ اﺳﺖ.

ﭘﯿﺶ آﻣﺪﮔﯽ

ﺑﺮای اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣﯿﺰان ﺟﻠﻮ آﻣﺪﮔﯽ ﺑﯿﻨﯽ راھﮫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد. ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ راھﮫﺎ ﺑﺎ ﮐﺸﯿﺪن ﺧﻂ ﻋﻤﻮدی از ﻓﺮو رﻓﺘﮕﯽ ﺑﺎﻻی ﺑﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﺎر ﮐﻨﺎر ﺑﯿﻨﯽ و ﮐﺸﯿﺪن ﺧﻂ ﻋﻤﻮدی از آن ﺑﻪ ﻧﻮک ﺑﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ طﻮل اﯾﻦ ﺧﻂ ﻋﻤﻮد ﺑﻪ طﻮل ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ از ﻓﺮورﻓﺘﮕﯽ ﺑﺎﻻی ﺑﯿﻨﯽ ﺗﺎ ﻧﻮک ﺑﯿﻨﯽ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣﯿﺸﻮد، ۰٫۵۵ ﺗﺎ ۰٫۶ اﺳﺖ.اﯾﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻔﻆ زاوﯾﻪ ﻧﺎزوﻓﺎﺳﯿﺎل ۳۶ﺗﺎ۴۰درﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

پهنای ﺑﯿﻨﯽ

پهنای ﺑﯿﻨﯽ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﻌﺎدل ﭘﮫﻨﺎی ﯾﮏ ﭼﺸﻢ ﯾﺎ ﻣﻌﺎدل ﻓﺎﺻﻠﻪ دو ﭼﺸﻢ اﺳﺖ.

روش دﯾﮕﺮ، اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی طﻮل ﺑﯿﻨﯽ از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻓﺮو رﻓﺘﮕﯽ ﺑﺎﻻی ﺑﯿﻨﯽ ﺗﺎ ﻧﻮک ﺑﯿﻨﯽ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ پهنای ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻌﺎدل ۷۰% اﯾﻦ ﻣﻘﺪار اﺳﺖ.

ﻧﻤﺎی ﺳﺮ ﺑﺎﻻ

در ﻧﻤﺎی ﺳﺮ ﺑﺎﻻ، ﻧﻮک ﺑﯿﻨﯽ ﺗﻘﺮﺑﯿﺎ" ﯾﮏ ﺳﻮم طﻮل ﭘﺎﯾﻪ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﻮراخ ھﺎی ﺑﯿﻨﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ" دو ﺳﻮم اﯾﻦ طﻮل را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻧﻤﺎی ﻧﯿﻢ رخ

درﺳﺖ در ﺑﺎﻻی ﻧﻮک ﺑﯿﻨﯽ ﯾﮏ ﻓﺮو رﻓﺘﮕﯽ ﻣﺨﺘﺼﺮ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ supratip break ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.ﻓﺮورﻓﺘﮕﯽ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ در ﺧﺎنمها ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻗﺎﯾﺎن ﻣﻮردﻗﺒﻮل اﺳﺖ. در ﻣﺮدان ﭘﺸﺖ ﺑﯿﻨﯽ ﺻﺎف ﺗﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺗﺮ اﺳﺖ.

به این پست امتیاز دهید.
هیچ رای ثبت نشده است