انحراف تیغه بینی علت بروز سینوزیت

ﺳﻴﻨﻮزﻳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﻠّﺖ ﻣﻬﻢ و ﺷﺎﻳﻊ ﻣﻮرﺑﻴﺪﻳﺘﻲ در ﺗﻤﺎم ﺳﻨﻴﻦ رو ﺑـﻪ اﻓﺰاﻳـﺶ اﺳـﺖ. از ﺟﻤـﻠﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ زﻣﻴﻨﻪﺳﺎز اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎری می ﺗﻮان ی از اﻧﺤﺮاف ﺗﻴﻐﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﺎم ﺑﺮد.

به طور معمول ترشحات سینوس‌ها از طریق مجاری آنها به درون بینی تخلیه شده و از آنجا به طرف ته حلق هدایت می‌شود. انحراف تیغه بینی ممکن است به گونه‌ای باشد که باعث انسداد مجاری سینوس‌ها شود. در این صورت ترشحات سینوس‌ها در داخل آنها تجمع یافته و احتمال سینوزیت افزایش می‌یابد. پس انحراف تیغه بینی می‌تواند عامل مساعد‌کننده‌ای برای ایجاد یا تشدید سینوزیت باشد.

رﻳﻨﻮﺳﻴﻨﻮزﻳﺖ ﻣﺰﻣﻦ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ وﺟﻮد ﮔﺮوﻫﻲ از اﺧﺘﻼﻻت ﺑﺎ ویژگی هایی ﭼﻮن اﻟﺘﻬﺎب ﻣﺨﺎط ﺑﻴﻨﻲ و ﺳﻴﻨﻮس ﻫﺎی ﭘﺎراﻧﺎزال ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﺪت ۱۲ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺸﺨﺺ میﺷﻮد، در اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎران ﻋﻼﻳﻤـﻲ ﭼـﻮن ﺗﺮﺷـﺤﺎت ﺑﻴـﻨﻲ، اﺣﺘﻘﺎن ﺑﻴﻨﻲ و دردﻫﺎی ﺻﻮرﺗﻲ در ﮔﺰارشﻫﺎ ی اوﻟﻴﻪ دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ، وﻟﻲ وﺟﻮد ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻋﻼﻳﻢ ﺑﺎ ﻫﻢ اﻟﺰاﻣﻲ ﻧﻴﺴﺖ .دﻻﻳﻞ ﺷﺎﻳﻊ ﺑﺮوز ﺳﻴﻨﻮزﻳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻔﻮﻧﺖها ی دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ، رﻳﻨﻴﺖ آﻟﺮژﻳﻚ و اﻧﺤﺮاف ﺳﭙﺘﻮم ﺑﻴﻨﻲ و ﺳﻴﻨﻮزﻳﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎل اﺳﺖ.

اﻧﺤﺮاف ﺳﭙﺘﻮم ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و شایعترین دﻓﻮرﻣﻴﺘﻲ ﺑﻴﻨﻲ اﺳﺖ که می ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎدرزادی ﻳﺎ اﻛﺘﺴﺎﺑﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﻴﻮع ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺎﻻی ﺳﻴﻨﻮزﻳﺖ و اﻧﺤﺮاف ﺑﻴﻨﻲ و ﻋﻮارض اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻠﻮﻟﻴﺖ ارﺑﻴﺖ، ﻣﻨﻨﮋﻳﺖ، ﺗﺮوﻣﺒﻮز

ﺳﻴﻨﻮس ﻛﺎورﻧﻮس و ... و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﻲ از اﻧﺤﺮاف ﺳﭙﺘﻮم ﺑﻴﻨﻲ در ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﻳﻲ در رادﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه

 ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ و در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ درﻣﺎن ﭘﺬﻳﺮﻧﺪ ).

به این پست امتیاز دهید.
هیچ رای ثبت نشده است