تومور بینی

انواع تومور در بینی :

۱- تومور در  بینی خارجی:

۱٫ تومور در بینی خارجی به نام"   تومور کراتوز " که  ناشی از افتاب،کیستهای سبابه وخالها   بوجود می آید .

  ۲٫ تومور در بینی خارجی به نام"  تومور رینوفیما " که ناشی از رشدبیش از حدغدد سبابه  بوجود می آید .

۳٫ تومور در بینی خارجی به نام  " تومور کارسینوم سلول سنگفرشی" که  علائم آن  رشد سریع  و احتمال "متاستاز " میباشد.

۴٫تومور در بینی خارجی به نام "  تومور بازال سل کارسینوما "  که به مدت طولانی کوچک و سپس به صورت موضعی رشد می یابد

۲- تومور در بینی داخلی:

  ۱٫  تومور  در بینی خارجی به نام  " تومور پاپیلوم سنگفرشی" که در وستیبول بینی است وباعث تحریک موضعی میشود و درمان این  تومور با اکسزیون یا دیاترمی  میباشد .

۲٫  تومور  در بینی خارجی به نام  " تومور پولیپ بینی" که شایعترین تومور بینی میباشد و بیشتردرمبتلایان به رینیت الرژیک پدید می آید،برخلاف شاخکهای بینی دردندارد ولی حرکت دارد .این  تومور میتواند گرفتگی بینی ایجاد کند.درمان این  تومور  با کورتون موضعی یاسیستمیک یااسپری استروییدی است اما اغلب باید جراحی شود.این  تومور احتمال عود بسیار بالا  دارد .

۳٫تومور  در بینی خارجی به نام "  تومور پاپیلومایوارونه" که  شیوع  این تومور  کم است ،از نظربافت شناسی این نوع تومور  خوش خیم میباشد  اما از نظربالینی این تومور  بدخیم است چون ممکن است این تومور  بینی مقابل را درگیر کند. این تومور ازدیواره جانبی بینی منشا می گیرد وشبیه پولیپ گوشتی است.درمان  این تومور ، اکسیزیون موضعی است. و برای این تومور رادیوتراپی ممنوع است  .

۴٫ تومور  در بینی خارجی به نام " تومور ادنوما،لنفانژیوما  وهمانژیوما " باشیوع کمتروخوشخیم ترمیباشد.

۵٫تومور  در بینی خارجی به نام "  تومور انژیوفیبروما" که این تومور درنوجوانان باسابقه گرفتگی بینی توام باخون ریزیهای راجعه بینی بوجود می آید. باید این تومور برطرف  شود.این تومور  بیشتر درنازوفارنکس دیده میشودودرصورت زخمی شدن تومور ،  دردندارد .

۳-تومور در سینوسها:

  ۱٫ تومور در سینوسها به نام  " تومور استئوما"  که در۴۰-۱۵سال وبا رشد کم بوجود می آید، وشیوع این تومور ، ابتدا درسینوس فرونتال بیشتر و سپس سینوس اتموئید و بعد از آن ماگزیلاری است.درمان  این تومور بااکسیزیون موضعی است  .

۲٫  تومور در سینوسها به نام "  تومور اگزوستوز"که د رسینوس فرونتال رشد میکند  و برخلاف تومور  استئوما بزرگ نمی شود  .

۳٫ تومور در سینوسها به نام "  تومور  کندروما"  که عمومادرسپتوم رشد کرده  ونادراست .

۴٫ تومور در سینوسها به نام  "  تومور پولیپ"  که معمولامتعدد ودررادیوگرافی صاف ومدوربدون تخریب استخوانی  میباشد .

۵٫  تومور در سینوسها به نام  "تومور  دیسپلازی فیبرو"که استخوان حالت نرم شدگی پیدا می کند وجای ان را بافت فیبروی غیرطبیعی پرمی کند. این تومور بیشتر درافرادجوان ایجاد می شود و بیشتر درسینوس ماگزیلا است ودر کل این تومور  نادر است .ممکن است منجربه گرفتگی  بینی یا سینوس وخوردگی جمجمه شود.درمان این تومور تنها از طریق  جراحی تومور  میباشد.

۴-تومورهای بدخیم:

 ۱- تومورهای بدخیم به نام " تومور اسکواموس سل کارسینوما " که شایعترین تومور بدخیم بینی وسینوسها است و این تومور در سینوس ماگزیلا شایعتراست بعد درسینوس اتموئید وبینی بعد درفرونتال.

محل تهاجم علامت:

 این تومور(تومور بدخیم )به داخل بینی گرفتگی یاخونریزی ضریع خلفی یا جانبی انتروم درد پایدار دیواره فوقانی انتروم پروپتوز ودوبینی لبه الوئولر فوقانی لقی دندان درفک بال  ایجاد میکند .

برای مطالعه " علائم و تشخیص تومور بینی " کیلک کنید .

به این پست امتیاز دهید.
هیچ رای ثبت نشده است