تکنیک های عمل بینی

روش ورود به زیرپوست بینی در عمل بینی ازدو راه است:

۱- تکنیک بازعمل بینی

در تکنیک بازعمل بینی با برش افقی اولیه درقسمت پایین ستون بینی وادامه آن در لبه های سوراخ بینی، پوست بینی را بترتیب ازروی ستون به بالابلند کرده ودرادامه از روی نوک بینی وسپس ازپشت بینی به بالا تا ریشه بینی به بلند کردن ادامه داده میشود تا بدین ترتییب همه اسکلت بینی زیردید مستقیم درآمده و در دسترس جراح قرارگیرد و روی آن کارانجام دهد.وپس ازانجام کار مجددآ پوست را روی اسکلت جدیدخوابانده ومحل برش ها را میدوزند. محل اولیه برش در عمل بینی در روی ستون بینی ماندگار است و لذا بینی هایی که با تکنیک باز، عمل بینی میشوند را با اسکار محل اولیه برش درروی ستون بینی میتوان شناسایی کرد.

۲- تکنیک بسته عمل بینی

در تکنیک بسته عمل بینی از زیر لبه عقبی غضروف هلالی که در حد ۲یا ۳ میلی متر روی لبه غضروف دیواره ها سوار است برشی ایجاد وبا ادامه آن از زیر پوست و چسبیده به سطح غضروف و استخوان دیواره ها به سمت بالا رفته و پوست را از روی غضروف و استخوان دیواره ها و پشت بینی بلند کرده و بدین طریق به کل اسکلت پشت و دیواره ها دسترسی پیدا میکنیم (دسترسی به بینی استخوانی).

در عمل بینی با وسیله تیز دیگری پوست روی اسکلت بینی ازپایین به بالا آن جدا میشود.سپس مرحله بعدی در عمل رفع قوز بینی با استفاده از سوهان می باشد و در پایان این مرحله دریچه ای که همان محل قوز برداشته شده است که حفره بینی در پشت این دریچه قرار دارد.در این مرحله اگر بیمار رها شود با اینکه قوز بینی در دید نیمرخ اصلاح شده ولی دروضعیت روبرو پشت بینی پهن است.لذا این دولبه سوراخ باز شده باید بهم آمده تا سوراخ بسته شده و در ضمن بینی باریک شود.

 two13

با ایجاد برشی توسط یک قلم وچکش ظریف استخوان بینی را از کنار استخوان گونه جدا میکنیم. اینک استخوان بینی تنها در بالا یک چسبندگی باریک با استخوان پیشانی دارد که مانع مهمی به شمار نمیرود وآماده حرکت بعدی یعنی جابجا شدن است.

جراح با فشار مختصر بر استخوانهای بینی در بین انگشتان خود استخوانهای آزاد شده را به هم نزدیک کرده است که حاصل آن باریکتر شدن عرض بینی و بسته شدن سوراخ ذکر شده است.حال می توان گفت قوز بینی به طور کامل از بین رفته است.

به این پست امتیاز دهید.
هیچ رای ثبت نشده است