عفونت قارچی گوش

ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﻗﺎرﭼﯽ ﻣﺠﺮای ﮔﻮش در ﻧﻮاﺣﯽ ﺣﺎره ای ﺷـﺎﯾﻊ ﻫـﺴﺘﻨﺪ ، اﻣـﺎ در آ ب و ﻫـﻮای ﻣﻌﺘـﺪل ﻧﯿـﺰ رخ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ . ﯾﮑﯽ از ﺷﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺮاق دﻫﻨﺪه عفونت قارچی گوش از ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در عفونت قارچی گوش ﺷﮑﺎﯾﺖ اﺻﻠﯽ ﺧﺎرش اﺳﺖ . اﮔﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻣﻌﻤﻮﻻ ” درد ﻫﻤﺮاه ﺑـﺎ ﺧـﺎرش ﺣﺘـﯽ ﺑـﺪون اﻧﺠـﺎم ﮐـﺸﺖ ﻧﯿـﺰ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻫﺴﺘﻨﺪ ، زﯾﺮا ﻣﯿﺴﻠﯿﻮم ﻫﺎ و ﻫﯿـﻒ ﻫـﺎی ﻗـﺎرﭼﯽ را ﺑـﻪ آﺳـﺎﻧﯽ ﺑـﺎ ﻣﯿﮑﺮوﺳـﮑﻮپ ﻣﯿﺘـﻮان دﯾـﺪ . ﺷـﺎﯾﻌﺘﺮﯾﻦ ﻗﺎرچ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﻮش را ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ، ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از : آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس niger ، ﮐﺎﻧﺪﯾـﺪا آﻟﺒﯿﮑـﺎﻧﺲ و ﺳـﺎﯾﺮ ﻗـﺎرچ ﻫـﺎی ﻣﺨﻤﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ . آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس niger ﯾﮏ ﺗﻮده ﺳﯿﺎه ﯾﺎ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی رﻧﮓ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮐﺎﻏﺬ ﺧﺸﮏ ﮐﻦ در ﻣﺠﺮ ای ﮔﻮش اﯾﺠـﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﺗﻮده ، اﭘﯽ ﺗﻠﯿﻮم زﯾﺮﯾﻦ ﺑﺼﻮرت ﻫﯿﭙﺮﻣﯿﮏ و ادﻣﺎﺗﻮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣـﯽ رﺳـﺪ . ﺗﻤـﺎم عفونت های قارچی گوش اﯾﺠﺎد ﻋﻼﻣﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ، ﭼﻮن در ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﻮاﻗﻊ رﺷﺪ اﯾﻦ ﻗﺎرچ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎﭘﺮوﻓﯿﺘﯽ و در ﺳﻄﺢ واﮐﺲ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد زاﯾﺪ اﺳﺖ و ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد .

علائم

۱٫ دردی که علامت شایع آن با عفونت قارچی گوش است. درد ممکن است طوری شدید باشد که با فشار روی غضروف گوش و یا کشیدن لاله گوش به خارج درد شدیدی ایجاد می شود.

۲٫ خارش که در عفونت قارچی گوش ، دیده می شود.

۳٫ احساس پری گوش: کاهش شنوایی که به علت تجمع ترشحات که در عفونت قارچی گوش دیده می شود.

۴٫ ترشح چرکی از گوش از علایم دیگر بیماری عفونت قارچی گوش است که در اشکال چرکی بیماری دیده می شود.

تشخیص

بهترین روش تشخیص بیماری عفونت قارچی گوش معاینه دقیق بیمار و علایم بالینی بیماری است و ندرتأ نیاز به بررسی های رادیوگرافی(عکس از گوش) در این مورد پیدا می کند. در موارد مقاوم و مزمن بیماری کشت و ترشحات کمک کننده است.

درمان عفونت قارچی گوش

۱٫ پاکسازی دقیق و مرتب کانال گوش در هر مورد عفونت قارچی گوش برای پاکسازی عوامل عفونی و رسیدن قطره های دارویی به داخل کانال گوش یک جزء مهم درمان بیماری است. (در صورت پر بودن گوش و عدم تمیز کردن کانال گوش توسط پزشک، به علت نرسیدن قطره ها به کانال، درمان صورت نمی گیرد. )

۲٫ در صورت تورم شدید کانال گوش ناشی از عفونت قارچی گوش ، به مدت ۴۸-۲۴ ساعت قرار دادن یک گاز استریل آغشته به پماد تتراسایلکین ۱% بسیار کمک کننده است (چون در تورم شدید گوش نیز قطره به داخل کانال نمی رسد)

۳٫ استفاده از قطره های موضعی آنتی بوتیکی و اسیدی که اساس درمان عفونت قارچی گوش را تشکیل می دهد.

۴٫ در صورت درگیری لاله گوش و یا تب کردن بیمار و یا درد اطراف گوش، استفاده از قرص های آنتی بیوتیکی در درمان عفونت قارچی گوش کمک کننده است.

 نکته : درﻣﺎن عفونت قارچی گوش ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎﮐﺴﺎزی دﻗﯿﻖ ﻣﺠﺮای ﮔﻮش و اﺳـﺘﻔﺎده از ﯾـﮏ داروی ﻣﻮﺿـﻌﯽ اﮐـﺴﻔﻮﻟﯿﺎن ﻧﻈﯿـﺮ ﻣﺤﻠـﻮل ۲ درﺻﺪ اﺳﯿﺪ ﺳﺎﻟﯿﺴﯿﻠﯿﮏ دراﻟﮑﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻗﻄﺮه ﻫﺎی اﺳﯿﺪ اﺳﺘﯿﮏ ۲-۱ % ﻧﯿﺰ برای درمان ﻣﻮﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺑﺮای درﻣﺎن ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﯾﯽ از ﭘﻤﺎدﻫﺎی ﺣﺎوی ﻧﯿﺴﺘﺎ ﺗﯿﻦ ﯾﺎ ﻣﯿﮑﻮﺳﺘﺎﺗﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد . ﺳﺎﯾﺮ داروﻫﺎی درمان عفونت قارچی گوش ﻣﻮﺛﺮ ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از : ﭘﻤﺎد آﻣﻔﻮﺗﺮﯾﺴﯿﻦ B ، ﻣﺤﻠﻮل ﺗﯿﻤﻮﻟﻮل و ﻣﺤﻠﻮل وﯾﻮﻟﻪ دوژاﻧﺴﯿﻦ . در ﻣﻮرد ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﻗﺎرﭼﯽ گوش ﻧﯿﺰ ﭘـﺎک ﮐـﺮدن ﻫـﺮ روز ﯾﺎ ﯾﮏ روز در ﻣﯿﺎن ﻣﺠﺮا ﺑﻪ روﻧﺪ ﺑﻬﺒﻮدی ﺳﺮﻋﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ .

برای مطالعه " درمان عفونت حاد گوش میانی " کلیک کنید .

به این پست امتیاز دهید.
عفونت قارچی گوش
۵ از ۲ رای