عملكرد گوش

گوش انسان شامل سه قسمت است:

1) خارجی

گوش خارجی شامل لاله، كانال گوش و پرده گوش می باشد. گوش خارجی مانند یك قیف صداها را از اطراف به داخل سیستم شنوایی هدایت می كند. لاله گوش به جمع آوری امواج صدا كمك می كند. سپس كانال گوش ضمن تقویت جزئی صدا، آن را به طرف پرده گوش هدایت خواهد كرد.

2) میانی

گوش میانی یك فضای پر از هواست كه شامل كوچكترین استخوان های بدن می باشد. این استخوانچه ها، چكشی، سندانی و ركابی نام دارند كه از یك طرف به پرده گوش و از طرف دیگر به لایه نازك دیواره گوش داخلی چسبیده اند. همچنین گوش میانی از طریق شیپور استاش به حلق مرتبط است. شیپور استاش كمك می كند تا فشار هوا در گوش میانی با فشار هوای محیط مساوی باشد احساس فشار یا كیپی در گوش هنگام سرماخوردگی یا هنگام سفر با هواپیما به علت بسته شدن شیپور استاش است.

3) داخلی

در گوش داخلی صداهای ورودی، توسط حلزون گوش دریافت می شود. حلزون پر شده است از مایعی كه در این مایع، مژك های سلول های مویی شناور هستند. امواج صوتی باعث حركت این مایع و در نتیجه حركت سلول های مویی می شود. این سلول ها در نهایت به عصب شنوایی متصلند

كه اطلاعات شنیداری را به قسمت شنوایی مغز منتقل می كند.

انواع کم شنوایی

کم شنوایی گوش می تواند به دلیل آسیب به هر کدام از سه قسمت گوش می باشد. اگر کم شنوایی گوش ناشی از وجود مشکلی در گوش خارجی یا میانی باشد به آن کم شنوایی انتقالی می گویند و اگر در اثر آسیب به گوش داخلی باشد کم شنوایی حسی – عصبی نامیده می شود که بیشترین نوع کم شنوایی گوش از این نوع است . در برخی افراد، کم شنوایی گوش ترکیبی از هر دو حالت است که کم شنوایی مختلط نامیده می شود.

مقالات مرتبط

بینی

کم شنوایی گوش خارجی

معمولاً میزان زیاد جرم گوش در گوش خارجی یا عفونت و التهاب کانال گوش می تواند باعث آسیب به گوش خارجی شود. اینگونه اختلالات معمولاً به راحتی قابل درمانند.

کم شنوایی گوش میانی

پاره شدن پرده گوش ، عفونت واتواسکروز (سخت شدن و تجمع کلسیم در اطراف استخوان رکابی گوش که مانع از حرکت آن میشود) از آسیبهای وارده به گوش میانی هستند.

بسیاری از مشکلات گوش خارجی و گوش میانی با دارو یا جراحی به طور موفقیت آمیز قابل درمان هستند و اگر هم نباشند با استفاده از سمعک ، فرد می تواند از باقی مانده شنوایی خود به خوبی استفاده کند.

خواننده گرامی ، پیشنهاد می شود مطالب زیر را جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه ساختار گوش مطالعه فرمایید.

– آناتومی گوش

– آناتومی گوش میانی 

– آناتومی گوش خارجی 

آناتومی گوش داخلی 

نظرات بسته شده است.