معیارهای زیبایی از منظر جراحان پلاستیک

همواره جراحان پلاستیک و زیبایی به دنبال تدوین معیارهایی بوده اند که از آنها به عنوان الگو و راهنما حین عمل جراحی زیبایی استفاده کنند.

وضعیت زیبایی بینی:

برای بررسی زیبایی بینی که امروزه بسیار قابل توجه است باید گفت ،گاهی ممکن است بینی به ظاهر زیبا باشد اما با اجزاء صورت هماهنگی نداشته باشد. بنابراین باید توجه کرد که بینی فرد هماهنگ با اجزاء صورت باشد. یکی از نکات خیلی مهم در حقیقت ارتفاع بینی – طول بینی – میزان افتادگی نوک بینی و فاصله گوشه داخلی چشم قسمت فرورفته ناحیه بینی می باشد به طوری که برخی از افراد که فکر می کنند بینی آنها قوز دارد در حقیقت یک نوع قوس کاذب است که در صورت تصحیح اجزاء دیگر بینی برداشتن آن قوز باعث ایجاد بینی بسیار تور فته و زشت می شود.

تناسب اجزای صورت از روبه رو و نیم رخ سنجیده می شود. به این علم، علم آنتروپومتری می گویند. آنتروپومتری یعنی تعیین نسبت های صورت در نگاه یا مشاهده. در جراحی پلاستیک با تهیه عکس در نماهای مختلف از بیمار این نسبت ها مورد بررسی قرار می گیرد. در اندازه گیری به روش «کنون» بخش های مختلف صورت به این ترتیب بررسی می شوند:

۱) فاصله کنون دو قسمتی: در ابتدا صورت را به ۲ قسمت مساوی تقسیم می کنند. سپس خطی را که از دو مردمک چشم به صورت عرضی عبور می کند بر این خط عمود می کنند. فاصله این خط افقی از فرق سر و نیز تا ناحیه چانه باید برابر باشد. البته در برخی معیارهای سنجش زیبایی دیگر، این برابری رد شده و اعتقاد بر این است که این ۲ بخش به جای برابری در آقایان، یک به ۹۷درصد و در خانم ها یک به ۸۶ درصد است. براساس این معیارها ارتفاع بخش تحتانی صورت در آقایان بیش از بانوان است.

۲) فاصله کنون سه قسمتی: در این روش صورت به ۳ قسمت تقسیم می شود: فاصله خط رویش مو تا ریشه بینی، ریشه بینی تا زیر بینی و فاصله زیر بینی تا برآمدگی چانه.

در یک چهره متعادل این ۳ فاصله باید برابر باشند و نسبت آنها به دیگری یک به یک است ولی در اندازه گیری هایی که روی تعداد زیادی از افراد داوطلب انجام شده، نسبت ریشه بینی تا زیر بینی در آقایان یک به ۸/۰ است و از زیر بینی تا برآمدگی تحتانی چانه ۸/۰ به ۱/۱ است و در بانوان این نسبت فرق می کند.

۳) فاصله کنون چهار قسمتی: در این روش صورت به ۴ قسمت تقسیم می شود: بخش اول ناحیه رویش مو تا ناحیه فرق سر، بخش دوم از ناحیه رویش مو تا قسمت تحتانی بین ۲ ابرو، بخش سوم ناحیه بین ۲ ابرو تا زیر بینی و بخش چهارم ناحیه زیر بینی تا قسمت برآمدگی چانه است. در یک صورت زیبا باید این ۴ بخش مساوی باشند ولی در این معیار هم، اندازه گیری روی داوطلبان، مقادیر متفاوتی را نشان می دهد. به عنوان مثال در آقایان اگر در قسمت فوقانی (خط رویش مو تا ناحیه ابرو) یک باشد، فاصله بین ۲ ابرو تا زیربینی ۲/۱ است و از زیر بینی تا برآمدگی چانه ۳/۱ است. در خانم ها از ناحیه بین دو ابرو تا زیر بینی ۲/۱ است و از ناحیه زیر بینی تا برآمدگی چانه باز هم ۲/۱ است. بنابراین فاصله زیر بینی تا نوک برآمدگی چانه در آقایان بیش از بانوان است

به این پست امتیاز دهید.
هیچ رای ثبت نشده است