جراحی زیبایی چانه (منتوپلاستی)

اندازه چانه منجر به بهبود کلی ظاهر نمی­ شود. با این حال، نسبت به جنسیت ویژگی­ های خاص خود را دارد.