ترشحات بینی نوزاد

عطسه‌ کردن‌ و ترشحات بینی نوزاد

اکثر نوزادان‌ به‌ سادگی‌ و پی‌ در پی‌عطسه‌ می‌کنند که‌ این‌ عطسه‌ کردن‌ نشانه‌ سرما خوردگی‌ نوزاد نیست‌، مگر توأم‌ با آبریزش‌ از بینی‌ و علایم‌ دیگرسرماخوردگی‌ باشد. عطســه‌ کــردن‌ و ترشحات بینی نوزاد نتیجه‌ وارد شدن‌ گـرد و خاک‌ یا هوای‌ خشک‌ و گرم‌ به‌ داخل ‌بینی‌ نوزاد بوده‌ و یا به‌ علت‌ تجمع ترشحات‌ در بینی‌ نوزاد و تحریک ‌دیواره‌ بینی‌ است‌. از بینی‌ بعضی‌ نوزادان‌ ممکن‌ است‌ مایع‌ شفافی‌ زیادتر از معمول‌ ترشح‌ شود مخصوصا وقتی‌ که‌ گریه‌ می‌کنند