پیامد های مشکلات تنفسی بینی

با توجه به ارتباط مهمی که ریه با بینی دارد، توجه کردن به مشکلات بینی مثل حساسیت بینی می تواند باعث پیشگیری از مشکلات تنفسی بینی و ریوی یا بهبود آنها شود و برعکس بی توجهی به علائم مشکلات تنفسی بینی مثل انسداد بینی، عطسه های فراوان، آبریزش بینی، ترشحات عفونی و پشت حلق می تواند منجر به تشدید مشکلات تنفسی بینی و ریوی شده و باعث بروز مشکلات دیگری شود. ازجمله:

ـ احتقان بینی باعث کاهش حس بویایی و مشکلات تنفسی بینی می شود.